Metsa hind aastal 2021

Metsa hind on viimasel ajal kerkinud, kuna kohalik saetööstus vajab üha enam kvaliteetset saepalki. Kui paberipuu hind püsib stabiilsena, siis hakkepuidu ja küttepuude hinnad on aasta alguses pigem langustrendis.

Metsa hind

Metsa hind oli 2021. aasta esimeses ja teises kvartalis soodne. Täiskasvanud männimetsa hektari hind võis kerkida kuni 25000 euroni, lehtpuumetsad 16000 euroni.

Kuigi käesolev suvi oli raietöödeks üle aastate soodsaim, siis pärssisid keskkonnaministeeriumi ettekirjutused raiemahte oluliselt. Seetõttu oligi juunis-juulis saepalgi nõudlus suur ning hinnad laes. 

Hetkel on raietööd jälle hoo sisse saanud ja saematerjali tootjate laoplatsid täitumas. Kuna suures osas Euroopas on juuli ja august puhkuste periood, siis lepinguid saematerjali tootmiseks ei sõlmita. 

Nõudluse vähenedes ja laoplatside täitumisel, hakkab kokkuostuhind paratamatult langema. USAs on saematerjali tihumeetri hind viimase kahe kuu jooksul langenud 900 dollari pealt 300 dollarini.

Lisaks saematerjali nõudluse vähenemisele saetööstuses on katlamajad ja koostootmisjaamad alandanud puiduhakke kokkuostuhindu. Hetkel on siiski kasulik raiuda ja müüa küttepuudeks sobivat sortimenti.
Uuendatud: 11.08.2021
metsa hind

Metsamaa hind

Metsamaa hind võib aastate lõikes kõikuda. Metsamaa keskmine hind jäi aastatel 2017.-2019. 4000 euro ja 6000 euro vahele. Siinjuures tuleks arvestada seda, et statistikasse on kaasatud ka vähemväärtuslikud (raiutud) metsamaad, mis raiumata metsamaa keskmist hektari hinda oluliselt allapoole toovad.

Küpse männimetsaga metsamaa hektar, millel kasvava metsa tagavara on vähemalt 400 tm, maksab kuni 25000 eurot. Sellise tootlikusega männimetsi on Eestis siiski vähe ja teiste metsatüüpide maksimaalne hektari hind osutus oluliselt kesisemaks, ehk siis 16000 euro piirimaile.
Keskmise hinnastatistika allikas: Maa-amet

Metsa hinnad

Küpse metsa hind

Metsa vanus 60+ aastat
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Keskealise metsa hind

Metsa vanus 20-60 aastat
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Noorendiku hind

Metsa vanus 5-20 aastat
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Raiutud metsamaa hind

Metsa vanus ~5 aastat
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Raieõiguse hind

Kasvava metsa hind
Maksimaalne hind:
eurot / tihumeeter

Metsa müük enampakkumise korras

Metsa müümine Eesti suuremate metsafirmade enampakkumisel tagab metsaomanikele õiglase turuhinna ja aitab läbi näha libekeelsete metsavahendajate ostupakkumistest.

METSAOST.eu on vahendajatest vaba metsaportaal, mis aitab metsaomanikul luua otsekontakte reaalsete metsafirmadega, kes kasutavad isiklikku metsatehnikat ja kogemustega tööjõudu.

Meie koostööpartnerid on eestimaisel kapitalil põhinevad metsafirmad, kes kuuluvad vaieldamatult metsaettevõtete koorekihti ja omavad kogemusi juba enam kui 20. aastat. Metsaomanikke teenindatakse terves Mandri-Eestis ning lisaks veel Hiiu- ja Saaremaal.
Tee müügipakkumine: Metsa müük
metsa müük enampakkumise korras

Millest oleneb metsa hind?

Tasub teada, et maksimaalse tulu teenimise eemärgil müüakse kinnistuid ka tervikuna, kuid pikemas perspektiivis oleks kasulikum müüa vaid metsamaal kasvav mets, ehk siis raieõigus kasvavale metsale. Seeläbi saab metsamaalt tulu teenida korduvalt ja selleks jäetakse võimalus ka järeltulevatele põlvedele.

Metsamaa hind oleneb:

  • metsamaal kasvava puistu sortimendist;
  • kasvava metsa vanusest ja selle kvaliteedist;
  • kui palju kasvavast metsast on raieküps;
  • metsamaa viljakusest ja kinnistu suurusest;
  • metsakinnistu asukohast kokkuostupunktide suhtes.

Raieõiguse hind oleneb:

  • metsamaal kasvavate puuliikide sortimendist;
  • puistu küpsusest ja kvaliteedist;
  • raiutava metsamaterjali kogumahust;
  • kasvava metsa tervislikust seisukorrast;
  • metsatehnika ligipääsetavusest ja kokkuostupunkti kaugusest.

METSAOST.eu

karo mets
Karo Mets OÜ
Pärnumaa metsafirma
aarman puit
Aarman Puit OÜ
Järvamaa metsafirma
renlog eesti
Renlog Eesti OÜ
Tartumaa metsafirma
vestman mets
AS Vestman Mets
Viljandimaa metsafirma
amest invest
Amest Invest OÜ
Raplamaa metsafirma
vesmel
Vesmel OÜ
Pärnumaa metsafirma
saarte metsamajandus
Saarte Metsamajanduse OÜ
Saaremaa metsafirma
raja kt
OÜ Raja KT
Puiduhakke tootja
lumbar
Lumbar OÜ
Puiduhakke tootja
latesto
Latesto OÜ
Puiduhakke tootja

Raieõiguse müük enampakkumisel

Raieõiguse müümine metsaraie enampakkumisel garanteerib metsaomanikule metsamaterjali müügist parima hinna ja tagab metsaraie laitmatu kvaliteedi. 

METSAOST.eu koondab eestimaiseid metsaettevõtteid, mis kasutavad raietööde teostamiseks ja metsamaterjali transpordiks isiklikku tehnikat ja omavad suurimate kokkuostupunktidega soodsaid koostöölepinguid.

Raieõiguse müümisel sõlmitakse ostja ja müüja vahel raieõiguse võõrandamise leping, millega määratakse metsamaterjali sortimendi hinnad, raietööde teostamise aeg ja kestvus ning raiejärgsed korrastustööd raielangil, kokkuveoplatsil ning vajadusel ka äraveoteedel.
Tee müügipakkumine: Raieõiguse müük
raieõiguse müük enampakkumisel

Metsa hinnast

Metsa hind oleneb suuresti selle asukohast. Kui näiteks Harjumaa metsafirma ostab Lõuna-Eestis metsa, siis arvestab ettevõtte logistik kindlasti ka sellega, et kui suureks osutuvad metsatehnika transpordiks tehtavad kulutused. Seetõttu on üsna loogiline, et Harjumaa ettevõtte hinnapakkumine võib olla mõnevõrra madalam kui Lõuna-Eesti ettevõtte oma.

Suurematel metsamajandusettevõtetel on siiski mitu komplekti metsatehnikat, mis töötavad Eesti erinevates maakondades ja reeglina suudetakse konkurentsivõimelist hinda pakkuda üle Eesti.

Hinna kujunemisel määrab rolli kokkuostupunktide kaugus majandatavast metsakinnistust. Olenevalt metsamaal kasvava metsa sortimendist, kvaliteedist ja vanusest, liigitub raiutud metsamaterjal saepalgiks, paberipuuks, 3-meetriseks küttepuuks ja hakkepuiduks. Seega osutub Tartumaal asuvalt raielangilt paberipuu transport sadamatesse oluliselt kulukamaks, kui näiteks Läänemaal. 

Metsaomaniku jaoks on esmatähtis koguda konkureerivaid hinnapakkumisi erinevatelt metsaettevõtetelt, kellel on Eesti erinevates piirkondades erinevad logistilised võimekused ja kulumäärad.

Müügipäring

Konkureerivad ostupakkumised ühe hinnapäringuga!
Väldi vahendajaid ning jõua kõigest ühe hinnapäringuga õiglast turuhinda maksvate metsafirmadeni. 

Tegu on Eesti metsamajandusettevõtete koorekihiga, kes omavad isiklikku raietehnikat ja aastakümnete pikkust hindamatut kogemust.

Reaalses metsafirmas hinnatakse privaatsust ja isikuandmete kaitset äärmiselt kõrgelt. Metsaomanike ja kinnistute andmeid käsitletakse konfidentsiaalse teabena ning nende töötlemisel tagatakse turvalisus vastaval kehtivatele õigusaktidele.

Metsaraie hind

Metsaraie hind oleneb suuresti puistu vanusest ja raiutava metsamaterjali sortimendist. Tavapäraselt on metsa ülestöötamise hind kuni 20 eurot raiutud metsamaterjali tihumeetri pealt. Hind sisaldab metsaraie teenust ja väljavedu ning metsamaterjali transporti kokkuostupunkti.

Puidusortimendi hinnad on muidugi erinevad aga täiskasvanud männimetsa raie pealt võib metsaomanik teenida kuni 70 eurot tihumeetri eest. Arvestades seda, et viimasel ajal on kvaliteetse saepalgi vajadus meie saetööstustes suur, siis võib seda hinda vägagi reaalseks pidada.

Lisaks männipalgile on 2021. aastal tõusnud ka kuuse- ja kasepalgi hinnad. Siseviimistluses kasutatavate materjalide tootmiseks on hinnas oksavaba haava- ja lepapakk.
Loe lisaks: Metsaraie
metsaraie hind

Kas metsaoksjon tagab parima hinna?

Internetist leitavate tasuliste oksjonikeskkondade näol on tegu nii-öelda seaduslike vahendajatega, kes teenivad tulu müügitehinguid vahendades. Juhul kui oksjon lõpeb edukalt, avaneb metsaomanikul suurepärane võimalus näidata üles tänulikkust ning loovutada oksjonipidajale oma müügitulust komisjonitasu.

Kuna oksjonikeskkonnad on anonüümsed, siis ei ole metsa müüjal aimugi, kes oksjoni võitjaks osutub. Kas tõesti mõni kodumaine metsafirma, kes pakub kohalikele inimestele tööd ja elavdab seeläbi majandust või siis mõni Skandinaavia fondihaldur, kes tegutseb pigem Rootsi pensionäride huvides.

Massi- ja sotsiaalmeedias võib leida metsaoksjonite korraldajate turundusartikleid, kus lubatakse metsaomanikule metsa müügist pea poole suuremat tulu kui seda otse metsafirmale müües. Argumendina tuuakse välja, et metsafirmadel ei ole aega ega tahtmist metsaomanikega tegeleda või oksjonikeskkonnas tekib pakkujatel hasart jne. Suuremalt jaolt kuuluvad sellised väited siiski huumori valdkonda.

Tegelikkus on aga selline, et kui metsaomanik on nõus oma metsa oksjonikeskkonnas müüma, siis saadab oksjonikorraldaja metsafirmadele märgukirja, et olge nüüd head ja tulge ning ostke see mets meie käest ära.

Kõnealuste väidete valguses tundub äärmiselt kahtlane, et metsafirmad pakuvad metsaomanikule turuhinnast poole väiksemat summat, et seejärel seesama mets oksjonikeskkonnas poole kallimalt üles osta.

Kokkuvõtteks võiks ju öelda, et on täiesti inimliku mugavuse küsimus, kas viia väärtuslik kunstiteos oksjonile ja selle müügihinnast oksjonipidajale mõõdukas vahendustasu loovutada või siis sellele ise soovitud hinnaga ostja leida ning seeläbi maksimaalset tulu teenida.