Metsa hind aastal 2021

Metsa hind on viimastel kuudel mõnevõrra kerkinud, kuna kohalik saetööstus vajab üha enam kvaliteetset saepalki. Kui vähemväärtusliku paberipuu hind püsib stabiilsena, siis hakkepuidu ja küttepuude hinnad on pigem langustrendis.

Metsa hind

Metsa hind on 2021. aasta alguses üsna kõrge. Küpse männimetsaga metsamaa hektari hind võib kerkida kuni 25000 euroni, lehtpuumetsad 16000 euroni.

Metsamaterjali hinnad on peale 2020. aasta novembris toimunud mõningast hinnatõusu stabiliseerunud.

Eelmisel aastal rekordtasemele jõudnud männipalgi hind võib lähiajal mõnevõrra langeda. Seevastu kuusepalgi hind on 2021. aasta alguses natukene tõusnud.

Kuna inimesed on olnud sunnitud viimasel ajal rohkem kodus viibima, siis keskendutakse üha rohkem oma elukvaliteedi parandamisele. Seetõttu on saematerjali nõudlus kasvanud ja tootjate laomahud vähenenud.

Seega on kvaliteetse saepalgi nõudlus turul suur ja hinnad head. Lehtpuu saepalgina hinnatakse haava, kase ja lepapakku.
Uuendatud: 08.01.2021
metsa hind

Metsamaa hind

Metsamaa hind võib aastate lõikes kõikuda. Metsamaa keskmine hind jäi aastatel 2017.-2019. 4000 euro ja 6000 euro vahele. Siinjuures tuleks arvestada seda, et statistikasse on kaasatud ka vähemväärtuslikud (raiutud) metsamaad, mis raiumata metsamaa keskmist hektari hinda mõnevõrra allapoole toovad.

Küpse männimetsaga metsamaa hektar, millel kasvava metsa tagavara on vähemalt 400 tm, maksab kuni 25000 eurot. Sellise tootlikusega männimetsi on Eestis siiski vähe ja teiste metsatüüpide maksimaalne hektari hind osutub oluliselt kesisemaks.

Kuigi guugeldades võib leida hulganisti ulmeliste hektarihindade pakkujaid, siis tegelikkuses jäi 2017.-2019. aastal maksimaalne metsamaa hektari hind 16000 euro piirimaile.
Keskmise hinnastatistika allikas: Maa-amet

Metsa hinnad

Küpse metsa hind

Metsa vanus 60+ aastat
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Keskealise metsa hind

Metsa vanus 20-60 aastat
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Noorendiku hind

Metsa vanus 5-20 aastat
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Raiutud metsamaa hind

Metsa vanus ~5 aastat
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Raieõiguse hind

Kasvava metsa hind
Maksimaalne hind:
eurot / tihumeeter

Raieõiguse hind

Kasvava metsa hind

Raieõiguse hind sõltub puiduturust ja seal valitsevatest hindadest. Lisaks kujundab hinda turu üldine vajadus erineva puidusortimendi järele.

Hinna arvestamisel saab lisaks raiemahule määravaks ka metsamaal kasvava puidu sortiment ja puistu vanus ning selle kvaliteet. Kindlasti mängib suurt rolli metsakinnistu asukoht ja metsatehnika ligipääsetavus sellele ning metsamaterjali kokkuostupunkti kaugus metsakinnistust.

Kasvava metsa hind sõltub ka puistu tervislikust seisukorrast. Parasiidikahjustused, juurepess ja erinevad mädanikud ei pruugi esmapilgul metsaomanikule endale silmagi torgata.
Loe edasi: Raieõiguse müük
raieõiguse hind

Millest oleneb metsa hind?

Tasub teada, et maksimaalse tulu teenimise eemärgil müüakse kinnistuid ka tervikuna, kuid pikemas perspektiivis oleks kasulikum müüa vaid metsamaal kasvav mets, ehk siis raieõigus kasvavale metsale. Seeläbi saab metsamaalt tulu teenida korduvalt ja selleks jäetakse võimalus ka järeltulevatele põlvedele.

Metsamaa hind oleneb:

 • metsamaal kasvava puistu sortimendist;
 • kasvava metsa vanusest ja selle kvaliteedist;
 • kui palju kasvavast metsast on raieküps;
 • metsamaa viljakusest ja kinnistu suurusest;
 • metsakinnistu asukohast kokkuostupunktide suhtes.

Raieõiguse hind oleneb:

 • metsamaal kasvavate puuliikide sortimendist;
 • puistu küpsusest ja kvaliteedist;
 • raiutava metsamaterjali kogumahust;
 • kasvava metsa tervislikust seisukorrast;
 • metsatehnika ligipääsetavusest ja kokkuostupunkti kaugusest.

Metsa hindajad

karo mets oü
Karo Mets OÜ
Pärnumaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Raieõiguste ost
 • Metsa hindamine
 • Metsa majandamine
aarman puit oü
Aarman Puit OÜ
Järvamaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Raieõiguste ost
 • Metsa hindamine
 • Metsa majandamine
renlog eesti oü
Renlog Eesti OÜ
Tartumaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Raieõiguste ost
 • Metsa hindamine
 • Metsa majandamine
as vestman mets
AS Vestman Mets
Viljandimaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Raieõiguste ost
 • Metsa hindamine
 • Metsa majandamine
amest invest oü
Amest Invest OÜ
Raplamaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Raieõiguste ost
 • Metsa hindamine
 • Metsa majandamine

Hakkepuidu hind

Kasvava võsa hind

Hakkepuidu hind on viimasel ajal mõnevõrra langenud. Hetkel võib veel pidada heaks hinnaks 7 eurot virnastatud hakkepuidu kuupmeetri eest.

Kasvava võsa hind jääb 1,5 euro kuni 3 euro vahemikku metsast välja raiutud võsa kuupmeetri eest. Võsastunud metsa- ja rohumaade hektari hind jääb 1000 euro kuni 1500 euro piirimaile.

Mõningane hinnalangus on tingitud majanduse jahenemisest ja energiavajaduse vähenemisest. Hoolimata sellest on puiduhakke vajadus endiselt suur, kuna Euroopa Liit on otsustanud järk-järgult kivisöel töötavaid elektrijaamu ning katlamajasid sulgema hakata.
Loe edasi: Hakkepuidu müük
hakkepuidu-hind

Metsa hindamine

Metsa hindamine annab suurepärase ülevaate selle reaalsest turuväärtusest. Metsa hind oleneb suuresti selle asukohast. Kui näiteks Harjumaa metsafirma ostab Lõuna-Eestis metsa, siis arvestab ettevõtte logistik kindlasti ka sellega, et kui suureks osutuvad metsatehnika transpordiks tehtavad kulutused. Seetõttu on üsna loogiline, et Harjumaa ettevõtte hinnapakkumine võib olla mõnevõrra madalam kui Lõuna-Eesti ettevõtte oma.

Suurematel metsamajandusettevõtetel on siiski mitu komplekti metsatehnikat, mis töötavad erinevates Eesti maakondades ja reeglina suudetakse konkurentsivõimelist hinda pakkuda üle Eesti.

Hinna kujunemisel määrab rolli kokkuostupunktide kaugus majandatavast metsakinnistust. Olenevalt metsamaal kasvava metsa sortimendist, kvaliteedist ja vanusest, liigitub raiutud metsamaterjal saepalgiks, paberipuuks, 3-meetriseks küttepuuks ja hakkepuiduks. Seega osutub Tartumaal asuvalt raielangilt paberipuu transport sadamatesse oluliselt kulukamaks, kui näiteks Läänemaal. 

Metsaomaniku jaoks on esmatähtis koguda konkureerivaid hinnapakkumisi erinevatelt metsaettevõtetelt, kellel on Eesti erinevates piirkondades erinevad logistilised võimekused ja kulumäärad.

Hinnapäring

Konkureerivad ostupakkumised ühe hinnapäringuga!
Väldi vahendajaid ning jõua kõigest ühe hinnapäringuga õiglast turuhinda maksvate metsafirmadeni. 

Tegu on Eesti metsamajandusettevõtete koorekihiga, kes omavad isiklikku raietehnikat ja aastakümnete pikkust hindamatut kogemust.

Reaalses metsafirmas hinnatakse privaatsust ja isikuandmete kaitset äärmiselt kõrgelt. Metsaomanike ja kinnistute andmeid käsitletakse konfidentsiaalse teabena ning nende töötlemisel tagatakse turvalisus vastaval kehtivatele õigusaktidele.

Metsa hind ja tulumaks

Metsa hind on metsaomanikke enim huvitav teema kuid arvestada tuleks ka sellega, et mida kõrgem on müügihind, seda suurem on maksudeks loovutatav summa.

Metsamaad müües kuulub kogu müügitehingust saadav tulu maksustamisele tulumaksuga, mis on 20% müügitulust.

Kasvava metsa müügi korral kehtib alates 2020. aastast tulumaksu vabastus 5000 euro ulatuses müügihinnast.

Lisaks kasvava metsa müügist teenitud tulule, võib nüüd maksuvaba tulu hulka arvestada ka Natura toetused.
metsa hind ja tulumaks

Kas metsaoksjon tagab parima hinna?

Internetist leitavate oksjonikeskkondade näol on tegu nii-öelda seaduslike vahendajatega, kes teenivad tulu müügitehinguid vahendades. Juhul kui oksjon lõpeb edukalt, avaneb metsaomanikul suurepärane võimalus näidata üles tänulikkust ning loovutada oksjonipidajale oma müügitulust komisjonitasu.

Kuna oksjonikeskkonnad on anonüümsed, siis ei ole metsa müüjal aimugi, kes oksjoni võitjaks osutub. Kas tõesti mõni kodumaine metsafirma, kes pakub kohalikele inimestele tööd ja elavdab seeläbi majandust või siis mõni Skandinaavia fondihaldur, kes tegutseb pigem Rootsi pensionäride huvides.

Massi- ja sotsiaalmeedias võib leida metsaoksjonite korraldajate turundusartikleid, kus lubatakse metsaomanikule metsa müügist pea poole suuremat tulu kui seda otse metsafirmale müües. Argumendina tuuakse välja, et metsafirmadel ei ole aega ega tahtmist metsaomanikega tegeleda või oksjonikeskkonnas tekib pakkujatel hasart jne. Suuremalt jaolt kuuluvad sellised väited siiski huumori valdkonda.

Tegelikkus on aga selline, et kui metsaomanik on nõus oma metsa oksjonikeskkonnas müüma, siis saadab oksjonikorraldaja metsafirmadele märgukirja, et olge nüüd head ja tulge ning ostke see mets meie käest ära.

Kõnealuste väidete valguses tundub äärmiselt kummaline, et metsafirmad pakuvad metsaomanikule turuhinnast poole väiksemat summat, et seejärel seesama mets oksjonikeskkonnas poole kallimalt üles osta.

Kokkuvõtteks võiks ju öelda, et on täiesti inimliku mugavuse küsimus, kas viia väärtuslik kunstiteos oksjonile ja selle müügihinnast oksjonipidajale mõõdukas vahendustasu loovutada või siis sellele ise soovitud hinnaga ostja leida ning seeläbi maksimaalset tulu teenida.

Anna teada ebameeldivast metsaostjast!

Palume siinkohal teie abi, et koguda metsaomanike tagasisidet halbadest kogemustest seoses metsaostjate või metsa majandajatega. 

Seeläbi saame kindlad olla, et keegi meie koostööpartneritest ei oma halba mainet ning loodame tulevikus markantsemad lood ka lugejateni tuua, et metsaomanikke turul toimuvaga kursis hoida.