RAIEÕIGUSE MÜÜK

Raieõiguse müük otse raietööde teostajale tagab maksimaalse müügitulu kogu raiutava ressursi ulatuses. Raietööde teostaja leidmisel on tähtis, et see omaks metsatehnikat ja tööjõudu kogu töötsükli tarbeks. Alates alusmetsa lõikusest kuni raiejäätmete purustamise ja raietööde käigus tekkinud rööbaste silumiseni.

Väldi vahendajaid ja teeni raieõiguse müügist õiglast müügitulu!
raieõiguse müük

Raieõiguse müük kahel erineval müügiviisil

Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga on Eestis levinuim raieõiguse müügiviis, kuid sealsamas võib kogenud metsaomaniku jaoks olla raieõiguse müük väljatuleku alusel ainumõeldav müügistrateegia. Järgnevalt toomegi välja nende kahe erineva müügistrateegia head ja vead.

raieõiguse müük fikseeritud hinnaga

Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga

Raieõiguse müümine fikseeritud hinnaga tähendab seda, et metsaomanik müüb raieõiguse võõrandamise lepingus fikseeritud hinnaga õiguse oma metsas raietööde teostamiseks. Kas ja kui palju raietööde teostaja hiljem ümarmaterjali müügist tulu teenib, ei ole ennem tööde lõppu ning metsamaterjali realiseerimist teada.
 
Seejärel teostab raietööde läbiviija eelnevalt kokkulepitud aja jooksul metsaraie ja realiseerib kogu raiutud sortimendi lähimas kokkuostupunktis. Kokkuleppel silutakse pärast raietööde lõppu ka tekkinud rööpad ja puhastatakse metsamaterjali laoplatsid sinna maha jäänud oksarisust.
raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel

Raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel

Raieõiguse müümine väljatuleku alusel toimub põhimõttel, et metsaomanik annab raieõiguse võõrandamise lepingu ja kehtiva metsateatise alusel raietööde teostamise õiguse raietööde läbiviijale.

Metsaomaniku tulu arvestatakse metsast välja raiutud ümarmaterjali tihumeetrite müügitulu alusel. Metsa ülestöötamine koos metsamaterjali transpordiga ümarmaterjali kokkuostupunkti arvestatakse hiljem metsamaterjali tihumeetri müügitulust raietööde teostaja kasuks maha.

Metsa raieõiguse müük

Metsa raieõiguse müük väljatuleku alusel tagab müüjale müügitulu kogu raiutava sortimendi ulatuses. Vajadusel on võimalik kontrollida raiutud tihumeetrite hulka harvesteri näitude ja veoselehtede alusel.
 
Siiski ei ole metsamaterjali müügist saadav lõpptulu ennem raietööde lõppu ja ümarmaterjali realiseerimist ette teada. Halvimal juhul võib pealtnäha täies elujõus mets osutuda erinevate haiguste ja parasiitide poolt kahjustatuks ning väärtusliku saepalgi asemel, sobida hoopistükkis vähemväärtuslikuks paberipuuks või siis erandkorras ainult hakkepuiduks.
 
Metsa raieõiguse müük fikseeritud hinnaga välistab küll hilisemad halvad üllatused, kuid aimata võib ka seda, et raietööde teostaja on võimalikud riskid juba hinnapakkumisse sisse arvestanud.
raieõiguse müümine

Milline müügistrateegia valida?

Lõpetuseks võiks öelda seda, et raieõiguse müümine väljatuleku alusel võib olla õigustatud metsasihtide või parkmetsade rajamisel. Ühesõnaga juhul kui metsaomanik omab selget nägemust, et kustkohast ja kuidas ning millises mahus raiuda.
 
Uuendusraiete (lageraiete) korral ei pruugi väljatuleku põhine müügistrateegia alati kõige parem lahendus olla. Sellisel juhul võib raieõiguse müümine fikseeritud hinnaga just kasu tuua, kuna metsateatis näitab ette metsamaterjali raiemahu ja võttes arvesse hetkel valitsevat ümarmaterjali turuhinda, saab arvestusliku lõpptulu eelnevalt välja arvestada. Kui ümarmaterjali hind peaks pärast lepingu sõlmimist langema, siis oli fikseeritud hinnaga müümine igal juhul õige otsus.

Raieõiguse müük

Raieõiguse müügipakkumine jõuab meie metsamaakleri lauale, kes koostab Teile personaalse hinnapakkumise. 

Hinnapakkumise koostamisel veendub metsamaakler esmalt selles, et metsakinnistul oleks lubatud raietöid läbi viia. Raietööde teostamiseks peab kinnistul olema kehtiv metsamajanduskava, mille alusel tuleb esitada Keskkonnaametile raiet võimaldav dokument ehk metsateatis.

Reeglina teostab taksaator ennem raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimist metsas välitööd, et veenduda müügiks pakutava metsamaterjali sortimendis ja selle arvestuslikus hektari tagavaras.

Lisaks tuleb veenduda selles, et kuidas metsatehnika objektile ligi pääseb. Vajadusel sõlmitakse vastavad kokkulepped naaberkinnistute omanike või kohaliku omavalitsusega.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Raieõiguse müügihind

Raieõiguse müügihind on arvestuslikus suurusjärgus võimalik ennem raietöödega alustamist ise välja arvutada. Selleks oleks vaja metsamajanduskavast või metsateatiselt välja võtta raiumisele mineva sortimendi mahud tihumeetrites.

Järgmiseks oleks vaja teada ümarpuidu kokkuostuhindu, mis on välja toodud meie kodulehel metsamaterjali hind. Kuna oleme välja toonud maksimaalsed kokkuostuhinnad, siis võib keskmise müügihinna tuletamiseks neist julgesti vähemalt kolmandiku maha arvutada.

Metsamaterjali müügitulust tuleb omakorda maha arvestada raieteenuse hind koos ümarmaterjali transpordiga lähimasse kokkuostupunkti.

Olenevalt aastaajast on raieteenuse hind 15 ~ 18 eurot tihumeeter, koos metsamaterjali väljaveoga. Veoteenuse hinna arvestamisel võib aluseks võtta kujundliku valemi, et 50 kilomeetrit metsavedu maksab 6 eurot iga veetava metsamaterjali tihumeetri pealt.
raieõiguse müügihind

Raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamine eeldab metsamajandamiskava olemasolu ja kehtivat metsateatist. Nende puudumisel võib metsaomanik enese tarbeks raiuda vaid 20 tihumeetrit puitu aastas. Selline raievabadus kulub marjaks ära näiteks küttepuude varumise eesmärgil. Suuremate raiete planeerimisel oleme siiski igati abiks nii metsakava koostamisel kui ka raieteatise esitamisel.
 
Raieteenuse pakkuja leidmisel tasuks arvestada ka sellega, et raieõiguse võõrandamine parima hinna pakkujale ei taga alati parimat raietööde tulemust. Seda siis juhul, kui osapoolte vahel sõlmitud raieõiguse võõrandamise leping ei sisalda raiejärgset rööbaste silumise ega äraveoteede korrastamise tingimusi.
 
Eelnevalt mainitud juhul võib raietööde teostaja need tegevused kulude optimeerimise eesmärgil lihtsalt tegemata jätta ning metsaomanik peab omade kuludega vajalikud teenustööd eraldi sisse ostma.
 
Seetõttu ongi tähtis usaldada raieõiguse võõrandamine pikaajaliste kogemustega usaldusväärsele metsafirmale, kes oma mainekahju vältimise eesmärgil ei saa lubada selliseid tegematajätmisi.

Raieõiguse võõrandamise leping

Raieõiguse võõrandamise leping sätestab ostja ja müüa omavahelised kokkulepped. Leping sõlmitakse alles seejärel, kui ollakse omavahel kokku leppinud planeeritavate raietööde mahus ja arvestuslikus metsast välja raiutava metsamaterjali maksumuses.
 
Lepingu tüüpvormi saab alla laadida siit: raieõiguse võõrandamise leping.