Raieõiguse müük suurematele raieõiguste ostjatele Eestis

Raieõiguse müük ehk kasvava metsa raieõiguse võõrandamine tähendab seda, et metsaomanik müüb raieõiguse võõrandamise lepingus kokkulepitud tingimustel metsaraie õiguse oma metsas.

Raieõiguse müük

Raieõiguse müük suurematele raieõiguste ostjatele tagab metsamaterjali müügist õiglase tulu ja garanteerib raietööde laitmatu kvaliteedi.

METSAOST.eu on 100% vahendajate ja vahendustasude vaba metsaportaal, kus kõik raieõiguse ostjad on pikaaegse kogemusega metsa ülestöötajad.

Suuremad metsamajandusettevõtted kasutavad isiklikku raie- ja veotehnikat ning omavad kvalifitseeritud tööjõudu. Seetõttu saab kogu metsast raiutav metsamaterjal koos raiejäätmetega efektiivselt ära kasutatud.

Väldi vahendajaid ja teeni raieõiguse müügist õiglast tulu!
raieõiguse müük

Raieõiguse ost üle Eesti

Raieõiguse ost kogu Mandri-Eestis ja Saaremaal ning Hiiumaal. Suuremad raieõigusete ostjad kasutavad mitut komplekti raietehnikat, mis teostavad igapäevaselt raietöid üle Eesti.

Raieõiguse ost väljatuleku alusel

Raieõiguse ost metsamaterjali väljatuleku alusel toimub nii, et metsaomanik annab metsakinnistu raieõiguse võõrandamise lepingu alusel raietööde teostaja kasutusse. Tasu selle eest saab ta metsast väljatoodud metsamaterjali sortimendi ja koguse alusel.

Ennem raietöödega alustamist lepitakse osapoolte vahel kokku nii raietööde hind, kui ka erineva metsamaterjali tihumeetri hinnad.

Sõltuvalt raieõiguse võõrandamise lepingus määratud tingimustest on metsaomanikul õigus saada kokkulepitud tasu 2/3 ulatuses ettemaksuna, või siis täies ulatuses peale puidu realiseerimist. 

Lõpliku väljamakse tegemisel võetakse arvesse kokkuostupunktide müügiakte koos metsamaterjali veoselehtedega.

Raieõiguse müük väljatuleku alusel

 • Raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel tagab müüjale õiglase tulu kogu raiutava metsamaterjali eest.
 • Metsaomanik saab jooksvalt infot Harvesteri näitudest (raiutud materjali kogusest) ja veoste liikumisest.
 • Pealtnäha täies elujõus mets võib osutuda raietööde käigus haiguste või parasiitide tõttu vähemväärtuslikuks.
 • Metsamaterjali müügist saadav täpne kogutulu ei ole väljatuleku korral ennem raietööde lõppemist teada.
 • Raha laekub täies mahus alles peale raietööde lõppu ja erineva sortimendi realiseerimist.

Millal valida raieõiguse müük väljatuleku alusel?

Raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel on õigustatud juhul, kui metsaomanikul on erisoovid, et kust ja kuidas raiuda.

Näiteks parkmetsade või erikujuliste metsamassiivide korral. Sellisel juhul garanteerib müük väljatuleku alusel  metsaomanikule tulu konkreetselt metsast välja raiutud erineva sortimendi tihumeetrite alusel.

Ka siis, kui raietööde eesmärk on luua metsasihte või teeradasid, mille käigus raiutakse vaid teatud kogus märgistatud puid.

Uuendusraiete (lageraiete) korral ei pruugi väljatuleku põhine müügistrateegia alati kõige parem lahendus olla.

Raieõiguse ost fikseeritud hinnaga

Raieõiguse ost fikseeritud hinnaga viitab sellele, et metsaomanik müüb kahepoolselt kokkulepitud hinnaga õiguse oma metsas raietöid teostada ja annab kehtiva metsateatise alusel oma metsakinnistu metsaraie teostaja kasutusse.

Metsaraie ostja teostab raieõiguse võõrandamise lepingus kokkulepitud aja jooksul metsakinnistul raietööd ja realiseerib raiutud metsamaterjali. Raietööde lõppedes kantakse metsamaterjali müügist saadud tulud metsaomaniku arvele. Seejärel majandab metsaomanik oma metsakinnistut parima äranägemise järgi ise edasi.

Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga on õigustatud eeskätt lageraie korral või siis juhul, kui eelnevalt saab välja arvestada täpsed raiemahud.

Raieõiguse ostjad

karo mets oü
Karo Mets OÜ
Pärnumaa metsafirma
 • Metsaraie
 • Raieõiguse ost
 • Raieõiguse võõrandamine
 • Metsa ülestöötamine
 • Metsa uuendamine
aarman puit oü
Aarman Puit OÜ
Järvamaa metsafirma
 • Metsaraie
 • Raieõiguse ost
 • Raieõiguse võõrandamine
 • Metsa ülestöötamine
 • Metsa uuendamine
renlog eesti oü
Renlog Eesti OÜ
Tartumaa metsafirma
 • Metsaraie
 • Raieõiguse ost
 • Raieõiguse võõrandamine
 • Metsa ülestöötamine
 • Metsa uuendamine
as vestman mets
AS Vestman Mets
Viljandimaa metsafirma
 • Metsaraie
 • Raieõiguse ost
 • Raieõiguse võõrandamine
 • Metsa ülestöötamine
 • Metsa uuendamine
amest invest oü
Amest Invest OÜ
Raplamaa metsafirma
 • Metsaraie
 • Raieõiguse ost
 • Raieõiguse võõrandamine
 • Metsa ülestöötamine
 • Metsa uuendamine

Raieõiguse hind

Raieõiguse hind on püsinud viimasel paaril aastal üldiselt samal tasemel. Olenevalt metsamaterjali sortimendist, makstakse tihumeetri puidu eest maksimaalselt 70 eurot.

Kvaliteetse lehtpuu ja männi saepalgi nõudlus endiselt suur ja hinnad ei olegi pärast 2018. aasta hinnatõusu eriti langenud.

Paberipuu hinnad on peale 2019. aasta alguse mõningast hinnalangust stabiliseerunud.
 
Võrreldes eelmise aastaga on kõige rohkem langenud hakkepuidu hinnad. Hinnalangus on tingitud vähenenud soojus- ja elektrienergia tootmisest.
Loe lähemalt: Metsa hind aastal 2020
raieõiguse hind

Metsa ülestöötamise hind

Metsa ülestöötamise hind sõltub puiduturust ja seal valitsevatest hindadest. Lisaks kujundab hinda turu üldine vajadus erineva puidusortimendi järele.

Tulu arvestamisel saab lisaks raiemahule määravaks ka metsamaal kasvava puidu sortiment ja puistu vanus ning selle kvaliteet. Kindlasti mängib suurt rolli metsakinnistu asukoht ja metsatehnika ligipääsetavus sellele ning metsamaterjali kokkuostupunktide kaugus metsakinnistust.

Samuti peaks silmas pidama puistu tervislikku seisukorda. Parasiidikahjustused, juurepess ja erinevad mädanikud ei pruugi esmapilgul metsaomanikule endale silmagi torgata.

Tasuta hinnapäring

Konkureerivad ostupakkumised ühe hinnapäringuga!
Raieõiguse võõrandamine saab alguse ostupakkumise koostamisest. Raietööde teostaja veendub esmalt selles, et metsakinnistul oleks lubatud raietöid läbi viia.

Ennem raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimist tuleb metsafirma taksaator isiklikult kohale ja kogub vajalikud andmed müügiks pakutava puidu sortimendi ja selle arvestusliku mahu kohta.

Välitöödel kogutud andmete põhjal koostab raietööde teostaja metsaomanikule hinnapakkumise.

Raieõiguse müük ja tulumaks

Metsast saadud tulu kuulub maksustamisele tulumaksuga, mis praegusel hetkel Eestis on 20% müügitulust.

Hea uudisena võib öelda, et kasvava metsa müümisel on alates 2020. aasta algusest tulumaksu vabastus 5000 euro ulatuses müügituludest.

Lisaks metsaraiest teenitud tulule võib maksuvaba tulu hulka arvata ka Natura toetused.

Sellise seadusemuudatusega tahetakse vähendada metsamaade müüki ja soodustada erametsa jätkusuutlikku majandamist.
Loe lähemalt: Tulumaks aastal 2020
raieõiguse müük ja tulumaks

Raietööde läbiviimise kord

Raietöid alustab metsaraie teostaja raiutavate eraldiste piiride märkimise ja alusmetsa ehk võsa raiega. Lisaks eelnevale valmistatakse ette ka metsamaterjali kokkuveo platsid.

Uuendusraiete korral märgitakse eelnevalt säilik- ja seemnepuud. Sageli täidavad märgitud puud mõlemat rolli. Säilik- ja seemnepuude valimisel eelistatakse täiskasvanuid ja tugevama võraga isendeid. Siinkohal saab ka metsaomanik ise kaasa rääkida.

Alles seejärel alustatakse raietöödega ja kogutakse metsamaterjal kokkuveo platsidele.

Kogumisplatsilt veetakse metsamaterjal kokkuostupunkti. Kokkuostjad mõõdavad erineva sortimendi kogused ning edastavad tulemused metsaraie teostajale, kes esitab need omakorda metsaomanikule.

Pärast raietööde lõppu silutakse kopaga väljaveoteedele tekkinud roopad ja korrastatakse metsamaterjali kogumisplatsid.

Lõplikud tulud kantakse peale raietööde lõppu metsaomaniku arvele.

Raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamise leping

 • raietööde tähtajad ja maksetingimused;
 • määratud eraldised, kus raietöid teostama hakatakse;
 • tööde teostamise aeg ja lepingu kestvus;
 • raielangile ligipääsuks vajalike teede ning maade kasutamise kord ja tingimused;
 • vajadusel ka raiejärgne roobaste silumine ja metsaveoks kasutatud teede korrastamine;
 • metsaomaniku soovil ka muud tähtsad kokkulepped ja raie tingimused.
raieõiguse võõrandamine

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamise leping sõlmitakse alljärgnevate dokumentide olemasolul.
Eraisik
 • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart).
 • Kui müüja ei viibi ise lepingu sõlmimise juures, siis tema volikiri.
 • Kinnisturaamatu väljavõte omandit tõendavast sissekandest.
 • Metsateatis, ehk raiet lubav kanne metsaregistris.
Ettevõte
 • Mui metsakinnistu ei ole ettevõtte omanduses, siis omanikuga sõlmitud lepingu koopia.
 • Ettevõtte esindaja volikiri, kui müüja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardil.
 • Müüja või tema esindaja isikut tõendav dokument.
 • Omandit tõendav sissekanne kinnisturaamatust.
 • B-kaardi koopia ja ärakiri metsateatisest.