RAIEÕIGUSE MÜÜK

Raieõiguse müük otse raietööde teostajale tagab maksimaalse tulu kogu raiutava ressursi ulatuses. Käesolev veebileht koondab suuremaid raieööde teostajaid ja pakub metsaomanikele unikaalset võimalust, et koguda kõigest üheainsa hinnapäringuga konkureerivaid hinnapakkumisi.

Raieõiguse müük kahel erineval müügiviisil

Raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel on Eestis levinuim müügiviis, kuid siiski on olemas veel teinegi võimalus. Alljärgnevalt kirjeldame ja analüüsime erinevaid müügivalikuid ja toome välja nende kahe müügivõimaluse head ja vead.

raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel.

Raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel

Raieõiguse müümine metsamaterjali väljatuleku alusel toimub põhimõttel, et metsaomanik annab lepingu alusel raietööde teostamise õiguse raie läbiviijale.

Tulu arvestatakse metsast välja raiutud ümarmaterjali tihumeetrite müügi pealt. Metsa ülestöötamine koos ümarmaterjali transpordi hinnaga arvestatakse metsamaterjali tihumeetri müügihinnast raietööde teostaja kasuks maha.

raieõiguse müümine kokkuleppehinnaga

Raieõiguse müümine kokkuleppehinnaga

Raieõiguse müümine kokkuleppehinnaga tähendab seda, et müüakse kokkulepitud hinnaga õigus raietööde teostamiseks. Kas ja kui palju tööde läbiviija materjali müügist tulu teenib, ei ole sealjuures tähtis.

Seejärel teostab raieõiguse ostja eelnevalt kokkulepitud aja jooksul metsas raietööd ja realiseerib raiutud sortimendi. Kokkuleppel silutakse ka tekkinud rööpad ja korrastatakse laoplatsid.

Milline müügistrateegia valida?

Raieõiguse müümine metsamaterjali väljatuleku alusel tagab müüjale sissetuleku kogu raiutava sortimendi ulatuses. Vajadusel on võimalik kontrollida raiutud tihumeetrite hulka nii harvesteri näitude kui ka veoselehtede alusel.

Siiski ei ole metsamaterjali müügist saadav lõpptulu ennem raietööde lõppu ja ümarmaterjali realiseerimist ette teada. Halvimal juhul võib pealtnäha täies elujõus mets osutuda erinevate haiguste ja parasiitide poolt kahjustatuks ning väärtusliku saepalgi asemel, sobida hoopistükkis vähemväärtuslikuks paberipuuks või siis erandkorras ainult hakkepuiduks.

Raieõiguse müümine kokkuleppehinnaga välistab küll hilisemad halvad üllatused, kuid aimata võiks seda, et pakkumise tegija on võimalikud riskid juba hinnapakkumisse sisse arvestanud.
raieõiguse müük
Lõpetuseks võiks öelda seda, et väljatuleku alusel müümine võib olla õigustatud metsasihtide või parkmetsade rajamisel. Ühesõnaga juhul kui metsaomanik omab selget nägemust, et kustkohast, kui palju ja kuidas raiuda.

Uuendusraiete (lageraiete) korral ei pruugi väljatuleku põhine müügistrateegia alati kõige parem lahendus olla. Sellisel juhul võib just fikseeritud hinnaga müümine kasu tuua, kuna metsateatis näitab ette arvestusliku raiemahu ja võttes arvesse hetkel valitsevat metsamaterjali turuhinda, saab lõpptulu eelnevalt välja arvestada. Kui ümarmaterjali hind peaks pärast lepingu sõlmimist langema, siis oli fikseeritud hinnaga müümine igal juhul õigustatud.

Raieõiguse müümine

Raieõiguse müümine raieõiguste enampakkumisel tagab metsamaterjali müügist õiglase turuhinna ja garanteerib vahendajatest vaba suhtluse otse metsafirmaga.

Hinnapäring

Konkureerivad hinnapakkumised üheainsa hinnapäringuga!
Hinnapakkumise koostamisel veendub raietööde teostaja esmalt selles, et metsakinnistul oleks lubatud raietöid läbi viia. See tähendab, et kinnistul on kehtiv metsamajanduskava ja Keskkonnaametile oleks esitatud metsateatis.

Vajadusel tuleb taksaator isiklikult kohale ja kogub vajalikud andmed müügiks pakutava puidu sortimendi ja selle arvestusliku tagavara kohta. Juhul kui metsaomanikul on raiete planeerimisel enda nägemus, siis siinkohal saab temagi sõna sekka öelda.

Välitöödel kogub taksaator andmeid puistu vanuse, tervisliku seisukorra ja kvaliteedi kohta. Parasiidikahjustused, juurepess ja mädanikud ei pruugi esmapilgul metsaomanikule endale silmagi torgata.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Raieõiguse müügihind

Selleks, et ise välja arvestada kasvava metsa raieõiguse oletatav müügihind, oleks vaja metsamajanduskavast või metsateatiselt välja võtta erinevad raiumisele minevad sortimendid ja nende mahud tihumeetrites.

Järgmiseks peaks teadma ümarpuidu sortimendi kokkuostuhindu. Metsamaterjali keskmised kokkuostuhinnad leiab Erametsakeskuse veebilehelt puidu hinnainfo.

Oletatavast metsamaterjali müügitulust tuleb seejärel maha arvestada raieteenuse hind koos ümarmaterjali transpordiga kokkuostupunkti. 

Olenevalt aastaajast on raieteenuse hind 10 ~ 13 eurot tihumeeter, koos välja toomisega. Veoteenuse hinna arvestamisel võib arvestada kujundlikku valemit, et 50 kilomeetrit metsavedu maksab 5 eurot iga veetava metsamaterjali tihumeetri pealt.
raieõiguse hind

Raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamine eeldab metsamajandamiskava olemasolu ja kehtivat metsateatist. Nende puudumisel võib metsaomanik enese tarbeks raiuda vaid 20 tihumeetrit puitu aastas. Selline raievabadus kulub marjaks ära näiteks küttepuude varumise eesmärgil. Suuremate raiete planeerimisel on metsafirmad siiski igati abiks nii metsakava koostamisel kui ka raieteatise esitamisel.

Raieteenuse pakkuja leidmisel tasuks arvestada ka sellega, et raieõiguse võõrandamine parima hinna pakkujale ei taga alati parimat raietööde tulemust. Seda siis olukorras, kus osapoolte vahel sõlmitud raieõiguse võõrandamise leping ei sisalda raiejärgset rööbaste silumise ega äraveoteede korrastamise tingimusi.

Eelnevalt mainitud juhul võib raietööde läbiviija need tegevused kulude optimeerimise eesmärgil lihtsalt tegemata jätta ning metsaomanik peab omade kuludega vajalikud teenustööd eraldi sisse ostma.

Seetõttu ongi tähtis usaldada raieõiguse võõrandamine pikaajaliste kogemustega usaldusväärsele metsafirmale, kes oma mainekahju vältimise eesmärgil ei saa lubada selliseid tegematajätmisi.

Raieõiguse võõrandamise leping

Raieõiguse võõrandamise leping sätestab ostja ja müüa omavahelised kokkulepped. Leping sõlmitakse alles seejärel, kui ollakse omavahel kokku leppinud planeeritud raietööde mahus ja arvestuslikus metsast välja raiutava metsamaterjali maksumuses.

Lepingu tüüpvormi saab alla laadida siit: raieõiguse võõrandamise leping.