Raieõiguse müük metsaraie enampakkumisel

Raieõiguse müük enampakkumisel on võimalik nii metsamaterjali tihumeetri väljatuleku alusel, kui ka fikseeritud raietööde hinnaga, ehk „kotihinnaga“. 

Raieõiguse müük

Raieõiguse müük enampakkumisel tagab metsamaterjali müügist õiglase tulu ja garanteerib raietööde laitmatu kvaliteedi.

METSAOST.eu on 100% vahendajate ja vahendustasude vaba metsaportaal, kus kõik väljatoodud raieõiguse ostjad on pikaaegsete kogemustega kodumaised metsa ülestöötajad.

Meie koostööpartnerid kasutavad isiklikku raie- ja veotehnikat ning omavad kvalifitseeritud tööjõudu. Seetõttu saab kogu metsast raiutav metsamaterjal koos raiejäätmetega efektiivselt ära kasutatud.

Väldi vahendajaid ja teeni raieõiguse müügist õiglast tulu!
raieõiguse müük

Raieõiguse müük väljatuleku alusel

Raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel toimub nii, et metsaomanik annab metsakinnistu raieõiguse võõrandamise lepingu alusel raietööde teostaja kasutusse. Tasu selle eest saab ta metsast väljatoodud metsamaterjali sortimendi ja koguse alusel.

Ennem raietöödega alustamist lepitakse osapoolte vahel kokku raietööde hind ja erineva metsamaterjali tihumeetri hinnad.

Sõltuvalt raieõiguse võõrandamise lepingus määratud tingimustest on metsaomanikul õigus saada kokkulepitud tasu 2/3 ulatuses ettemaksuna, või siis täies ulatuses peale puidu realiseerimist. 

Lõpliku väljamakse tegemisel võetakse arvesse kokkuostupunktide müügiakte koos metsamaterjali veoselehtedega.

Raieõiguse müük väljatuleku alusel

 • Raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel tagab müüjale tulu kogu raiutava metsamaterjali eest.
 • Metsaomanik saab jooksvalt infot Harvesteri näitudest (raiutud materjali kogusest) ja veoste liikumisest.
 • Pealtnäha täies elujõus mets võib osutuda raietööde käigus haiguste või parasiitide tõttu vähemväärtuslikuks.
 • Metsamaterjali müügist saadav täpne kogutulu ei ole väljatuleku korral ennem raietööde lõppemist teada.
 • Raha laekub täies mahus alles peale raietööde lõppu ja erineva sortimendi realiseerimist.

Millal valida raieõiguse müük väljatuleku alusel?

Raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel on õigustatud juhul, kui metsaomanikul on erisoovid, et kust ja kuidas raiuda.

Näiteks parkmetsade või erikujuliste metsamassiivide korral. Sellisel juhul garanteerib müük väljatuleku alusel  metsaomanikule tulu konkreetselt metsast välja raiutud erineva sortimendi tihumeetrite alusel.

Ka siis, kui raietööde eesmärk on luua metsasihte või teeradasid, mille käigus raiutakse vaid teatud kogus märgistatud puid.

Uuendusraiete (lageraiete) korral ei pruugi väljatuleku põhine müügistrateegia alati kõige parem lahendus olla.

Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga

Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga viitab sellele, et metsaomanik müüb kahepoolselt kokkulepitud hinnaga õiguse oma metsas raietöid teostada ja annab kehtiva metsateatise alusel oma metsakinnistu raietööde teostaja kasutusse.

Raieõiguse ostja teostab raieõiguse võõrandamise lepingus kokkulepitud aja jooksul metsakinnistul raietööd ja realiseerib raiutud metsamaterjali. Raietööde lõppedes kantakse metsamaterjali müügist saadud tulud metsaomaniku arvele. Seejärel majandab metsaomanik oma metsakinnistut parima äranägemise järgi ise edasi.

Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga on õigustatud eeskätt lageraie korral või siis juhul, kui eelnevalt saab välja arvestada täpsed raiemahud.

Raieõiguse müümine

karo mets
Karo Mets OÜ
Raieõiguste ostja
 • Raieõiguse ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raieõiguse võõrandamine
aarman puit
Aarman Puit OÜ
Raieõiguste ostja
 • Raieõiguse ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raieõiguse võõrandamine
renlog eesti
Renlog Eesti OÜ
Raieõiguste ostja
 • Raieõiguse ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raieõiguse võõrandamine
vestman mets
AS Vestman Mets
Raieõiguste ostja
 • Raieõiguse ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raieõiguse võõrandamine
amest invest
Amest Invest OÜ
Raieõiguste ostja
 • Raieõiguse ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raieõiguse võõrandamine

Kasvava metsa müük

Kasvava metsa müük raieõiguse enampakkumisel tagab metsaomanikule õiglase turuhinna ja aitab läbi näha metsavahendajate libekeelsetest pakkumistest.

Ei ole harv juhus, kui väidetav metsaostja hakkab rääkima puutüvedes peituvatest mürsukildudest ja puistu üldiselt halvast olukorrast, mis kohe mitte kuidagi ei võimalda turuhinda maksta.

Seetõttu ongi tähtis koguda võrreldavaid hinnapakkumisi kvalifitseeritud taksaatoritega suurematelt metsaettevõtetelt, kes on võimelised puistu tõelist turuväärtust õiglaselt hindama.
Loe lisaks: Metsa müük
kasvava metsa müük

Millest kasvava metsa hind sõltub?

Kasvava metsa hind sõltub puiduturust ja seal valitsevatest hindadest. Lisaks kujundab hinda turu üldine vajadus erineva puidusortimendi järele.

Tulu arvestamisel saab lisaks raiemahule määravaks ka metsamaal kasvava puidu sortiment ja puistu vanus ning selle kvaliteet. Kindlasti mängib suurt rolli metsakinnistu asukoht ja metsatehnika ligipääsetavus sellele ning metsamaterjali kokkuostupunktide kaugus metsakinnistust.

Samuti peaks silmas pidama puistu tervislikku seisukorda. Parasiidikahjustused, juurepess ja erinevad mädanikud ei pruugi esmapilgul metsaomanikule endale silmagi torgata.

Hinnapäring

Konkureerivad ostupakkumised ühe hinnapäringuga!
Raieõiguse võõrandamine saab alguse hinnapakkumise koostamisest. Raietööde teostaja veendub esmalt selles, et metsakinnistul oleks lubatud raietöid läbi viia.

Ennem raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimist tuleb metsafirma taksaator isiklikult kohale ja kogub vajalikud andmed müügiks pakutava puidu sortimendi ja selle arvestusliku mahu kohta.

Välitöödel kogutud andmete põhjal koostab raietööde teostaja metsaomanikule hinnapakkumise.

Raieõiguse hind

Raieõiguse hind on püsinud viimasel paaril aastal üldiselt samal tasemel. Olenevalt metsamaterjali sortimendist, makstakse ülestöötatud metsamaterjali tihumeetri eest maksimaalselt 70 eurot.

Kvaliteetse leht- ja okaspuu saepalgi nõudlus on hetkel suur ja hinnad pole pärast 2020. aasta lõpus toimunud hinnatõusu eriti langenud.

Paberipuu hinnad on peale 2019. aasta alguse mõningast hinnalangust stabiliseerunud.
 
Viimasel ajal on kõige rohkem langenud hakkepuidu hinnad. Hinnalangus on tingitud vähenenud soojus- ja elektrienergia tootmisest.
raieõiguse hind

Metsaraie läbiviimise kord

Raietöid alustab metsaraie teostaja raiutavate eraldiste piiride märkimise ja alusmetsa ehk võsa raiega. Lisaks eelnevale valmistatakse ette ka metsamaterjali kokkuveo platsid.

Uuendusraiete korral märgitakse eelnevalt säilik- ja seemnepuud. Sageli täidavad märgitud puud mõlemat rolli. Säilik- ja seemnepuude valimisel eelistatakse täiskasvanuid ja tugevama võraga isendeid. Siinkohal saab ka metsaomanik ise kaasa rääkida.

Alles seejärel alustatakse raietöödega ja kogutakse metsamaterjal kokkuveo platsidele.

Kogumisplatsilt veetakse metsamaterjal kokkuostupunkti. Kokkuostjad mõõdavad erineva sortimendi kogused ning edastavad tulemused metsaraie teostajale, kes esitab need omakorda metsaomanikule.

Pärast raietööde lõppu silutakse kopaga väljaveoteedele tekkinud roopad ja korrastatakse metsamaterjali kogumisplatsid.

Lõplikud tulud kantakse pärast metsaraie lõppemist metsaomaniku arvele.
Loe lisaks: Metsaraie liigid

Raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamise leping

 • raietööde tähtajad ja maksetingimused;
 • määratud eraldised, kus raietöid teostama hakatakse;
 • tööde teostamise aeg ja lepingu kestvus;
 • raielangile ligipääsuks vajalike teede ning maade kasutamise kord ja tingimused;
 • vajadusel ka raiejärgne roobaste silumine ja metsaveoks kasutatud teede korrastamine;
 • metsaomaniku soovil ka muud tähtsad kokkulepped ja raie tingimused.
raieõiguse võõrandamine

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamise leping sõlmitakse alljärgnevate dokumentide olemasolul:
Eraisik
 • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart).
 • Kui müüja ei viibi ise lepingu sõlmimise juures, siis tema volikiri.
 • Kinnisturaamatu väljavõte omandit tõendavast sissekandest.
 • Metsateatis, ehk raiet lubav kanne metsaregistris.
Ettevõte
 • Omandi puudumisel omanikuga sõlmitud lepingu koopia.
 • Esindaja volikiri, kui müüja pole märgitud äriregistri B-kaardil.
 • Müüja või tema esindaja isikut tõendav dokument.
 • Omandit tõendav sissekanne kinnisturaamatust.
 • B-kaardi koopia ja ärakiri metsateatisest.