TULUMAKS METSA MÜÜGIST

Tulumaks metsa müügist on teema, mis tekitab siiani paljudele metsaomanikele palju nõutust ja segadust. Alljärgnevalt selgitame lähemalt tulumaksu rakendumise printsiipe aastal 2023. Metsa müük ja tulumaks tuleb teemana päevakorda iga-aastase tuludeklaratsiooni esitamisel kui hakatakse eelmisel kalendriaastal teenitud tulusid kokku arvestatakse ja deklareerima.

Väldi vahendajaid ja teeni metsa müügist õiglast tulu!
tulumaks metsa müügist

Tulumaks metsamaa müügist

Tulumaks metsamaa müügist on käesoleval aastal 20% müügitulust. Kui olete otsustanud müüa metsa koos maaga metsafirmale, siis kuulub kogu tehingust saadav tulu maksustamisele tulumaksuga.
 
Juhul, kui metsakinnistu on kunagi ostetud, siis peetakse tulu all silmas summat, mis jääb kinnistu ostu ja müügihinna vahele. 
 
Kui aga soovite müüa teile kingitud või päritud, ehk tasuta omandatud metsamaad, siis müügist saadud tulu arvestamisel selle omandamiseks tehtud kulutusi (nt notaritasud) maha ei arvestata.
 
Tulust saab maha arvestada dokumenteeritud ja tõestatavad kulud, mis on tehtud kõnealuse metsakinnistu majandamisel või on müügitehinguga otseselt seotud.
tulumaks metsamaa müügist

Pärandvara ja tulumaks

Pärandvarana omandatud metsakinnistut käsitletakse kahel erineval moel:
  1. Pärandaja on metsakinnistu kunagi ostnud ja pärandanud selle pärijale.
  2. Pärandajale on kinnistu tagastatud omandireformi tagajärjel ja peale tema surma on selle omandanud pärija.
Esimesel juhul kuulub tulumaksuga maksustamisele kogu müügitulu v.a. juhul, kui pärijal on ette näidata dokumenteeritud ja tõestatavad kulutused, mille ta päritud metsakinnistu majandamisel ise on teinud.

Teisel juhul, ehk siis omandireformi käigus tagastatud kinnistu korral on müügitulu maksuvaba. Sealjuures ei oma tähtsust, kas müüjaks on tagastatud maa omanik või tema pärija. Kindlasti tuleks arvestada sellega, et antud tulumaksuvabastus kehtib vaid esmase müügitehingu puhul. Samuti ei rakendu tulumaksusoodustus kinkelepingu korral.

Metsa müük ja tulumaks

Kasvava metsa raieõiguse müümisel kehtib alates 2020. aasta algusest tulumaksusoodustus 5000 eurot.

Lisaks metsamaterjali müügist teenitud tulule võib maksuvaba tulu hulka arvata ka Natura toetused.

NB: Kõik raieõigust või metsamaterjali müünud isikud peavad kord aastas, hiljemalt 10. jaanuariks esitama Maksu- ja Tolliametile raieõiguse ja metsamaterjali müügiteatise.

Elektroonilise teatise esitamiseks vajaliku vormi leiab Maksu- ja Tolliameti veebilehelt: metsatehingud. Samal veebilehel on saadaval ka pabervormi näidis printimiseks ja juhend selle täitmiseks.
metsa müük ja tulumaks

Tulumaks raieõiguse müügist

Tulumaks raieõiguse müügist kuulub maksuarvestuse erikorra alla. Müügitehingutelt saadud tulu pealt võib maksude tasumise hajutada järgnevale kolmele maksustamisperioodile.
 
Näitena toome siinkohal välja, et kui olete 2020. aastal saanud tulu metsa raieõiguse või metsamaterjali müügist, siis maksustatakse see müügitulu hiljemalt 2023. aasta tuludeklaratsiooni alusel. See tähendab seda, et peale metsaraiet tehtud kulud metsa uuendamiseks (aluspinna ettevalmistus, istikute maksumus, istutamine ja hooldamine, tööjõukulu jne) saab kolme aasta jooksul müügitulust maha arvestada ning maksustatav summa kahaneb.
 
Kui kulud osutuvad nende kolme aasta jooksul suuremaks kui raieõiguse müügist saadud tulu, siis tulumaksu tasuma ei pea. 
 
Juhul, kui müüte metsast raiutud metsamaterjali ehk palke, saab maksustatavast tulust maha arvestada näiteks raieteenuse ja ümarmaterjali väljaveo maksumuse.
 
Kui metsakinnistu ostmisel on dokumentides eraldi välja toodud nii metsamaa hind kui ka kasvava metsa väärtus, siis raieõiguse müügi korral maksustatakse ainult kasvava metsa müügist saadud tulu ning metsamaa hind määratakse kuludeks.
 
Arvesse võetakse ainult dokumentaalselt tõendatud ja tõestatavaid majandamiskulusid. Loomulikult ei saa kuludeks arvestada rahalisi trahve, mis on määratud metsa ülestöötamisega tekitatud keskkonnakahjude tekitamise eest.
 
Samuti ei loeta võõrandamisega seotud kuludeks metsa ülestöötamiseks vajaliku tehnika soetamist, kuna selline teguviis viitab ettevõtlusele ehk iseseisvale majandustegevusele.

Tulumaksu tagastamise kohustus

Ülevaate eelmisel aastal teenitud tuludest ning võimalikust tulumaksu tagastamise kohustusest riigile, saate ülevaate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Peale sisse logimist leiate menüüribalt kirje "Registrid ja päringud". Sellele klõpsates avaneb valikute loetelu, millest valige "Minu sissetulekud". Avanevas vaates saate tutvuda oma eelmise aasta sissetulekutega ning võimaliku tulumaksu tagastamise kohustusega riigi ees.

Metsa müügi deklareerimine

Metsamaterjali või raieõiguse müügist saadud tulu deklareeritakse tuludeklaratsioonis. Deklareerimise lihtsustamiseks leiate juhiseid Maksu- ja Tolliameti veebilehelt: kasvava metsa raieõigus ja metsamaterjal.
 
Alates 1. jaanuarist 2023 jõustus kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 7848 € aastas ehk siis 654 € kuus. Infot maksuvaba tulu arvestamise kohta leiate Maksu- ja tolliameti veebilehelt: maksuvaba tulu arvestamine.