METSA HIND

Metsamaa hektari hind küündib 2024. aasta suve hakul maksimaalselt 35 000 euroni. Puidu tihumeetri hind saavutas senise hinnalae 2022. aastal ja on seejärel olenevalt sortimendist kuni mõnikümmend eurot tagasi langenud. Metsamaterjali hinnalangus on mõjunud negatiivselt ka metsakinnistute hindadele. Metsa hind on siiski püsinud suhteliselt kõrge nii küpsete kaasikute, kui ka männikute puhul.

Väldi vahendajaid ja teeni metsast õiglast tulu!
metsa hind

Metsa hind aastal 2024

Metsa hind on 2024. aasta juunikuus käesoleva aasta algusega võrreldes suhteliselt soodne. Metsamaterjali hinnatõusus on sel ajal olulist rolli mänginud varakevadel kehtestatud raskeveokite liikumispiirang kõrvalteedel ja aprillikuus alanud lindude pesitsusrahu. Metsamaterjali veo- ja raiepiirangud pärssisid ümarpalgi tarneid ning suurendasid saetööstuste nõudlust ümarpuidu järele.

Metsamaa hind on püsinud eelmise aastaga võrreldes sarnasel hinnatasemel, olenemata metsamaterjali mõningasest hinnakõikumisest. Puidu tihumeetri hind on metsamaa hektari hinna üks suuremaid mõjutajaid. Võrreldes aastataguse ajaga, on sel kevadel puidu kokkuostuhind olenevalt sortimendist kohati mõnekümne euroga miinuses ja sellises turusituatsioonis on kasvava metsa hind aasta lõikes pigem odavnenud.

Puidu tihumeetri hind on viimastel kuudel siiski tasapisi kerkinud. Näiteks lepa, haava ja kasepaku hind on alates veebruarikuust tõusnud kuni 23%. Kui aasta alguses oli saematerjali tootmiseks sobiva musta lepa tihumeetri hind 60 eurot, siis juunikuus on sanglepapaku kokkuostuhind 72 eurot. Kasepaku hind on kerkinud samas ajavahemikus 55 eurolt - 67 euroni. Oksavaba kase vineeripaku hind küündib isegi 180 euroni.
metsamaa hind
Männi- ja kuusepalgi hind püsib viimastel kuudel siiski suhteliselt sarnasel hinnatasemel. Maikuus kerkis kuusepalgi kokkuostuhind 5,7%. Eelmise aasta maikuuga võrreldes oli toona männipalgi hind kuni 114 eurot ja kuusepalgi hind kuni 100 eurot. Käesoleva aasta juunikuus jääb männi- ja kuusepalgi kokkuostuhind 90 euro piirimaile.

Paberipuu hind on käesoleval aastal tõusnud kogu paberipuu sortimendi ulatuses. Kasepaberipuu hind on kerkinud 12% ja okaspuusortiment 23%. Hetkel on kasepaberipuu kokkuostuhind 62 eurot ja okaspuudel 72 eurot. Juunikuus kerkis ka haavapaberipuu hind 12,2% ja hetkel küündib see 61 euroni.

Küttepuidu hind on kolmemeetrise lepapaku puhul piirkonniti üsna erinev ja jääb 34 ~ 43 euro vahemikku. Haava ja okaspuusortimendi küttepuidu kokuostuhind püsib hetkel 31 ~ 34 euro vahemikus.

Hakkematerjali kokkuostuhind on suvekuudel langustrendis ja jääb olenevalt piirkonnast 10 ~ 13 euro vahemikku. Lõuna-Eestis on hind pigem 10 eurot ja Harjumaal 13 euro piirimail. Hinnaeelise annab olenemata piirkonnast kuivanud, ilma roheliste lehtede või okasteta hakkematerjal.

Metsa hinnainfo on uuendatud 5. juuni 2024
Hinnainfot aitab koostada vahendustasuta metsaoksjon METSAOSTJAD.ee

Metsamaa hind

Metsamaa hind võib aastate lõikes kõikuda. Metsamaa keskmine hind jäi aastatel 2020 ~ 2021. 4000 euro ja 6000 euro vahele. Aastal 2022. oli metsama hektari keskmine hinnavahemik juba 7000 - 9000 eurot. Siinjuures tuleks aga arvestada sellega, et statistikasse on kaasatud ka vähemväärtuslikud (raiutud) metsamaad, mis raiumata metsamaa keskmist hektari hinda oluliselt allapoole toovad.
 
Küpse männimetsaga metsamaa hektar, millel kasvava metsa tagavara on vähemalt 400 tm, võib maksta kuni 35 000 eurot. Sellise tootlikusega männimetsi on Eestis siiski vähe. Lehtpuumetsade maksimaalne hektari hind osutub mõnevõrra kesisemaks, jäädes 18 000 euro piirimaile.
Hinnastatistika allikas: Maa-amet, tehingute andmebaas

Metsamaa hektari hind

Männikute hind

Metsa tagavara ~ 400 tm
Maksimaalne hind:
0
eurot / hektar

Kuusikute hind

Metsa tagavara ~ 400 tm
Maksimaalne hind:
0
eurot / hektar

Kaasikute hind

Metsa tagavara ~ 300 tm
Maksimaalne hind:
0
eurot / hektar

Lepikute hind

Metsa tagavara ~ 200 tm
Maksimaalne hind:
0
eurot / hektar

Raiesmike hind

Metsa vanus ~ 5 aastat
Maksimaalne hind:
0
eurot / hektar

Raietööde hind

Raietööde hinnad sõltuvad enamasti valitsevast aastaajast. Kuna talvel teostatakse raietöid rohkem, siis on ka hinnad mõnevõrra kallimad. Hooajalist hinnakõikumist põhjustab eeskätt raietööde nõudlus.
 
Rääkides raietööde hinnast lähemalt, siis hinnastamine toimub maha raiutud ja metsast välja veetud metsamaterjali tihumeetrite alusel. Kui talvisel ajal maksab ühe tihumeetri metsamaterjali langetamine ja kokkuvedu laoplatsile kuni 25 eurot, siis suvekuudel võib metsaomanik palgi 18 - 20 euro eest metsast kätte saada.
 
Lisaks raieteenusele vajab metsaomanik ka metsaveo teenust, et raiutud metsamaterjal lähimasse kokkuostupunkti transportida. Siinkohal on raietööde teostajad enamasti samuti abiks ja laias laastus võib veoteenuse hinda arvestada nii, et 50 kilomeetrit metsavedu maksab 6 eurot iga veetud metsamaterjali tihumeetri eest.
raietööde hind

Metsamaterjali hind

Metsamaterjali hind sõltub eeskätt ümarpalgi  pikkusest ja läbimõõdust. Lisaks veel metsamaterjali kvaliteedist ja tüvede kõverusest. Järgnevas metsamaterjali hinnakirjas toome välja ümarpalgi erinevad sortimendid ja nende maksimaalsed kokkuostuhinnad 2024. aasta juunikuus.
Saepakk 3,1 m
Tihumeetri hind
Hall lepp ~ 63 € / +4,9 % *
Must lepp ~ 72 € / 0 % *
Kask ~ 67 € / 0 % *
Haab ~ 70 € / 0 % *
* Hinnavõrdlus eelmise kuuga
Saepalk ~ 5,5 m
Tihumeetri hind
Mänd ~ 90 € / -2,2 % *
Kuusk ~ 90 € / 0 % *
* Hinnavõrdlus eelmise kuuga
Paberipuu
Tihumeetri hind
Mänd ~ 72 € / -10,5 % *
Kuusk ~ 72 € / -10,5 % *
Kask ~ 62 € / 0 % *
Haab ~ 61 € / +12,2 % *
* Hinnavõrdlus eelmise kuuga
Küttepuu 3,1 m
Tihumeetri hind
Hall lepp ~ 34 € / 0 % *
Must lepp ~ 39 € / 0 % *
Okaspuu ~ 34 € / -5,7 % *
Haab ~ 31 € / -6,3 % *
* Hinnavõrdlus eelmise kuuga
Metsamaterjali hinnainfo on uuendatud 5. juuni 2024.
Hinnastatistika allikas: Forestex Tartu OÜ

Millest oleneb metsa hind?

Metsa hind oleneb suuresti selle asukohast. Kui näiteks Harjumaa metsafirma ostab Lõuna-Eestis metsa, siis arvestab ettevõtte logistik kindlasti ka sellega, et kui suureks osutuvad metsatehnika transpordiks tehtavad kulutused. Seetõttu on üsna loogiline, et Harjumaa ettevõtte hinnapakkumine võib olla mõnevõrra madalam kui Lõuna-Eesti ettevõtte oma.

Suurematel metsamajandusettevõtetel on siiski mitu komplekti metsatehnikat, mis töötavad Eesti erinevates maakondades ja reeglina suudetakse konkurentsivõimelist hinda pakkuda üle Eesti.

Hinna kujunemisel määrab rolli kokkuostupunktide kaugus majandatavast metsakinnistust. Olenevalt metsamaal kasvava metsa sortimendist, kvaliteedist ja vanusest, liigitub raiutud metsamaterjal saepalgiks, paberipuuks, 3-meetriseks küttepuuks ja hakkepuiduks. Seega osutub Tartumaal asuvalt raielangilt paberipuu transport sadamatesse oluliselt kulukamaks, kui näiteks Läänemaal. 

Metsaomaniku jaoks on esmatähtis koguda konkureerivaid hinnapakkumisi erinevatelt metsaettevõtetelt, kellel on Eesti erinevates piirkondades erinevad logistilised võimekused ja kulumäärad.

Hinnapäring

Hinnapakkumise koostamisel on suureks abiks kehtiva metsamajandamiskava olemasolu. Metsakava digitaalse versiooni saab faili kujul lisada ka hinnapäringu vormile.

Metsamajanduskava puudumisel koostame hinnapakkumise esmase hinnangu põhjal ja hinnaklassi sobivuse korral teostame täiendavad välitööd, et täpsustada raieküpse metsamaterjali täpne tagavara.

Saadetud hinnapäringud jõuavad meie metsamaakleri lauale, kes koostab esmase hinnapakkumise ja võtab metsaomanikuga ise ühendust. Reeglina on müügihinnad mõningal määral läbiräägitavad.

Käsitleme metsaomanike ja kinnistute andmeid konfidentsiaalse teabena ning tagame nende töötlemise turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Hakkematerjali hind

Hakkematerjali ja raiejäätmete hind tegi 2022. aastal läbi peadpööritava hinnatõusu. Kuna taastuvenergia tootmisel oli energiatootjate vajadus puiduhakke järele suurenenud, siis kerkisid hinnad pea 30 euroni.

Võrreldes 2022. aastaga on aastal 2024. maagaasi ja küttepuude hind pea poole odavam ja seetõttu on hakkematerjali väärtus samuti odavnenud. Purustatud raiejäätmete puisteruumi (pm3) eest makstakse metsaomanikule momendil 10 ~ 12 eurot. Olenevalt piirkonnast, raiejäätmete sortimendist ja niiskusesisaldusest, võib hind küündida maksimaalselt 13 euroni.

Hakkematerjaliks liigitatakse raietööde tagajärjel tekkivad jääke, mis ei ole realiseeritavad ümarmaterjalina. Näiteks puuvõrad, oksarisu ja ebastandardsed tüved. Hakkematerjal ladustatakse raietööde käigus kokkuveoplatsile virna nii, et neid saaks hiljem kohapeal purustada.
raiejäätmete hind

Kas metsaoksjon tagab alati parima hinna?

Internetist leitavate tasuliste oksjonikeskkondade näol on tegu nii-öelda seaduslike vahendajatega, kes teenivad tulu komisjonitasude arvelt. Juhul kui oksjon lõpeb edukalt, avaneb metsaomanikul suurepärane võimalus "näidata üles tänulikkust" ning loovutada oksjonipidajale lõpptulust mõõdukas komisjonitasu (ca 5%).
 
Kuna oksjonikeskkonnad on anonüümsed, siis ei ole metsaomanikul aimugi, kes oksjoni võitjaks osutub. Kas tõesti mõni kodumaine metsafirma, kes pakub inimestele tööd ja elavdab seeläbi kohalikku majandust või siis mõni Skandinaavia fondihaldur, kes tegutseb Rootsi pensionäride huvides.
 
Massi- ja sotsiaalmeedias võib leida metsaoksjonite korraldajate turundusartikleid, kus lubatakse metsaomanikule pea 50% suuremat tulu kui otse metsafirmaga asju ajades. Argumendina tuuakse välja, et metsafirmadel ei ole aega ega tahtmist metsaomanikega tegeleda või oksjonikeskkonnas tekib pakkujatel hasart jne. Suuremalt jaolt kuuluvad sellised väited siiski huumori valdkonda ja tegu on lihtsalt enda esile toomisega.
 
Tegelikkus on aga selline, et kui metsaomanik on juba enese juurde meelitatud, siis saadetakse nendele samadele metsafirmadele märgukiri, et tulge ja ostke nüüd meie käest see mets ära. Otseloomulikult ei osta metsafirma esindaja oksjonilt metsa poole kallimalt kui ta metsaomanikule endale pakkunud oleks.
 
Kokkuvõtteks võiks ju öelda, et on täiesti inimliku mugavuse küsimus, kas viia väärtuslik kunstiteos oksjonile ja selle lõpphinnast oksjonipidajale mõõdukas vahendustasu loovutada või siis sellele ise soovitud hinnaga ostja leida ning seeläbi maksimaalset tulu teenida.