METSA HIND AASTAL 2022

Metsamaa hektari maksimaalne hind jääb 2022. aasta alguses 26 000 ja 37 000 euro vahemikku. Metsamaterjali hind tegi eelmise aasta suvekuudel plahvatusliku hinnatõusu. Tänaseks päevaks on hinnad stabiliseerunud, kuid viimaste aastate võrdluses on need siiski endiselt kõrged.

Metsa hind

Metsa hind on 2022. aasta alguses endiselt kõrge. Vältimaks eelmisel suvel ümarmaterjali puuduse tõttu tekkinud hinnasõda, tegelevad saetööstused agaralt metsamaterjali varumisega.

Seega peaksid hinnad metsamaterjali kasvanud nõudluse tõttu vähemalt linnurahu kehtestamiseni püsima samal tasemel ja isegi mõnevõrra tõusma. Kui mullusuvise hinnaralli käigus keris männipalgi tihumeetri kokkuostuhind kuni 150 euroni, siis hetkel võib 130 eurot samuti väga heaks hinnaks pidada. Kuusepalgi kokkuostuhind on momendil 110 euro piirimail.

Jahedamate ilmade saabudes on aga katlamajad pidanud oma tootmismahte suurendama ja seetõttu on tõusnud hakkepuidu kokkuostuhind. Kui veel hiljuti maksti metsaomanikule purustatud võsa puisteruumi eest 7 ~ 8 eurot, siis hetkel jääb see 10 ~ 11 euro vahemikku.

Samuti on kasumlik müüa küttepuude tootmiseks sobivat lepapakku, mille tihumeetri kokkuostuhind võib olla kuni 34 eurot.
Uuendatud: 27.01.2022
metsa hind

Metsamaa hind

Metsamaa hind võib aastate lõikes kõikuda. Metsamaa keskmine hind jäi aastatel 2020 ~ 2021. 4000 euro ja 6000 euro vahele. Siinjuures tuleks arvestada seda, et statistikasse on kaasatud ka vähemväärtuslikud (raiutud) metsamaad, mis raiumata metsamaa keskmist hektari hinda oluliselt allapoole toovad.

Küpse männimetsaga metsamaa hektar, millel kasvava metsa tagavara on vähemalt 400 tm, maksab kuni 37000 eurot. Sellise tootlikusega männimetsi on Eestis siiski suhteliselt vähe. Lehtpuumetsade maksimaalne hektari hind osutub mõnevõrra kesisemaks, jäädes 20000 euro piirimaile.
Keskmise hinnastatistika allikas: Maa-amet

Metsamaa hektari hind

Männikute hind

Metsa tagavara ~ 400 tm
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Kuusikute hind

Metsa tagavara ~ 400 tm
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Kaasikute hind

Metsa tagavara ~ 300 tm
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Lepikute hind

Metsa tagavara ~ 200 tm
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Raiesmike hind

Metsa vanus ~ 5 aastat
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Raietööde hind

Raietööde hinnad sõltuvad enamasti valitsevast aastaajast. Kuna talvel teostatakse raietöid rohkem, siis on ka hinnad mõnevõrra kallimad. Sellist hooajalist hinnatõusu põhjustab eeskätt raietööde nõudluse kasv.

Rääkides hinnast, siis metsaraie maksumust arvestatakse raiutud ja metsast väljatoodud metsamaterjali alusel. Kui talvisel ajal maksab üks tihumeeter ca 13 eurot, siis suvekuudel võib metsaomanik selle metsast kätte saada 11 ~ 12 euro eest.

Lisaks raieteenusele tuleb metsaomanikul raiutud materjal ka sobivasse kokkuostupunkti toimetada. Siinkohal on raietööde teostajad samuti abiks ja laias laastus võib veoteenuse hinda arvestada nii, et 50 kilomeetrit metsavedu maksab 5 eurot iga veetud tihumeetri pealt.
raietööde hind

Metsamaterjali hind

Metsamaterjali hind sõltub selle pikkusest, läbimõõdust, materjali kvaliteedist ja kõverusest. Siinkohal toome välja erinevad ümarmaterjali sortimendid ja maksimaalsed kokkuostuhinnad 2022. aasta alguses.
Saepakk ~ 3,1 m
Tihumeetri hind
Hall lepp ~ 43 €
Must lepp ~ 48 €
Kask ~ 52 €
Haab ~ 58 €
Saepalk ~ 5,5 m
Tihumeetri hind
Mänd ~ 128 €
Kuusk ~ 109 €
Paberipuu
Tihumeetri hind
Mänd ~ 41 €
Kuusk ~ 41 €
Kask ~ 51 €
Haab ~ 48 €
Küttepuu ~ 3,1 m
Tihumeetri hind
Hall lepp ~ 34 €
Must lepp ~ 34 €
Okaspuu ~ 32 €
Haab ~ 29 €
Hinnastatistika allikas: Forestex Tartu

Millest oleneb metsa hind?

Metsa hind oleneb suuresti selle asukohast. Kui näiteks Harjumaa metsafirma ostab Lõuna-Eestis metsa, siis arvestab ettevõtte logistik kindlasti ka sellega, et kui suureks osutuvad metsatehnika transpordiks tehtavad kulutused. Seetõttu on üsna loogiline, et Harjumaa ettevõtte hinnapakkumine võib olla mõnevõrra madalam kui Lõuna-Eesti ettevõtte oma.

Suurematel metsamajandusettevõtetel on siiski mitu komplekti metsatehnikat, mis töötavad Eesti erinevates maakondades ja reeglina suudetakse konkurentsivõimelist hinda pakkuda üle Eesti.

Hinna kujunemisel määrab rolli kokkuostupunktide kaugus majandatavast metsakinnistust. Olenevalt metsamaal kasvava metsa sortimendist, kvaliteedist ja vanusest, liigitub raiutud metsamaterjal saepalgiks, paberipuuks, 3-meetriseks küttepuuks ja hakkepuiduks. Seega osutub Tartumaal asuvalt raielangilt paberipuu transport sadamatesse oluliselt kulukamaks, kui näiteks Läänemaal. 

Metsaomaniku jaoks on esmatähtis koguda konkureerivaid hinnapakkumisi erinevatelt metsaettevõtetelt, kellel on Eesti erinevates piirkondades erinevad logistilised võimekused ja kulumäärad.

Eesti suuremad metsafirmad

Eesti suuremad metsafirmad, mis kasutavad isiklikku raie- ja veotehnikat, suudavad pakkuda ka parimat metsa hinda. Väldi vahendajaid ja teeni metsa müügist õiglast tulu!

Saada müügipakkumine

Konkureerivad hinnapakkumised üheainsa hinnapäringuga!
METSAOST.eu metsaportaal esindab Eesti suuremaid metsafirmasid, mis omavad mitut komplekti raietehnikat ja teostavad raietöid ning metsavedu üle riigi.

Saadetud müügipakkumised jõuavad koheselt meie veebilehel väljatoodud metsafirmade postkasti ja võimaldavad metsaomanikul vältida vahendajaid ning luua otsesuhteid reaalsete metsamajandajatega.

Siinkohal on tõesti tegu Eesti metsamajandusettevõtete koorekihiga, kes omavad omal alal kogemusi juba rohkem kui kaks aastakümmet. Metsaomanike ja kinnistute andmeid käsitletakse konfidentsiaalse teabena ning nende töötlemisel tagatakse turvalisus vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Drag and drop files here or Browse

Raiejäätmete hind

Raiejäätmete hind on 2022. aasta alguses samuti soodne. Kuna talvekuudel on energiatootjatel vajadus puiduhakke järele suurenenud, siis on ka kokkuostuhinnad tõusnud.

Purustatud raiejäätmete puisteruumi (pm3) eest makstakse hetkel metsaomanikule 8 ~ 10 eurot. Ilmade soojenedes võib see hind muidugi tagasi 7 euro piirimaile langeda.

Raiejäätmetena käsitletakse raietööde tagajärjel tekkivad jääke, mis ei ole realiseeritavad ümarmaterjalina. Näiteks puuvõrad, oksarisu ja ebastandardsed tüved.  Hakkepuit ladustatakse juba raietööde käigus kokkuveoplatsil virna nii, et neid saaks hiljem kohapeal purustada.
raiejäätmete hind

Kas metsaoksjon tagab alati parima hinna?

Internetist leitavate tasuliste oksjonikeskkondade näol on tegu nii-öelda seaduslike vahendajatega, kes teenivad tulu müügitehinguid vahendades. Juhul kui oksjon lõpeb edukalt, avaneb metsaomanikul suurepärane võimalus näidata üles tänulikkust ning loovutada oksjonipidajale oma müügitulust komisjonitasu.

Kuna oksjonikeskkonnad on anonüümsed, siis ei ole metsa müüjal aimugi, kes oksjoni võitjaks osutub. Kas tõesti mõni kodumaine metsafirma, kes pakub kohalikele inimestele tööd ja elavdab seeläbi majandust või siis mõni Skandinaavia fondihaldur, kes tegutseb pigem Rootsi pensionäride huvides.

Massi- ja sotsiaalmeedias võib leida metsaoksjonite korraldajate turundusartikleid, kus lubatakse metsaomanikule metsa müügist pea poole suuremat tulu kui seda otse metsafirmale müües. Argumendina tuuakse välja, et metsafirmadel ei ole aega ega tahtmist metsaomanikega tegeleda või oksjonikeskkonnas tekib pakkujatel hasart jne. Suuremalt jaolt kuuluvad sellised väited siiski huumori valdkonda.

Tegelikkus on aga selline, et kui metsaomanik on nõus oma metsa oksjonikeskkonnas müüma, siis saadab oksjonikorraldaja metsafirmadele märgukirja, et olge nüüd head ja tulge ning ostke see mets meie käest ära.

Kõnealuste väidete valguses tundub äärmiselt kahtlane, et metsafirmad pakuvad metsaomanikule turuhinnast poole väiksemat summat, et seejärel seesama mets oksjonikeskkonnas poole kallimalt üles osta.

Kokkuvõtteks võiks ju öelda, et on täiesti inimliku mugavuse küsimus, kas viia väärtuslik kunstiteos oksjonile ja selle müügihinnast oksjonipidajale mõõdukas vahendustasu loovutada või siis sellele ise soovitud hinnaga ostja leida ning seeläbi maksimaalset tulu teenida. Rääkides tulust, siis peab arvestada ka sellega, et tulumaks metsa müügist on Eesti Vabariigis 20% ja see tuleb deklareerida aasta alguses esitatavas tuludeklaratsioonis.