METSA HIND

Metsamaa hektari maksimaalne hind küündib 2023. aasta sügisel 37 000 euroni. Eelmisel aastal kerkisid ümarmaterjali hinnad kehtima hakanud saematerjali impordikeelu tõttu ennenägematutesse kõrgustesse. Tänaseks päevaks on metsamaterjali hind siiski toonasest tipust tagasi kukkunud ja stabiliseerunud.

Väldi vahendajaid ja teeni metsast õiglast ning turuhinnale vastavat tulu!
metsa hind

Metsa hind aastal 2023

Metsa hind on pärast südasuvist metsamaterjali hinnalangust stabiliseerunud ja püsinud viimasel paaril kuul pea muutumatult. Mullusügistest ümarmaterjali kokkuostuhindadest võib metsaomanik vaid unistada ja olukorras kus paljud puidutööstused on toorme nappuse või selle kalli hinna tõttu sunnitud püksirihma koomale tõmbama, on puiduturul olukorra paranemist väga raske ette näha.

Suures pildis on puidutööstusel hetkel rasked ajad ja paljud ettevõtted on olnud sunnitud tööjõudu koondama või oma uksed hoopis sulgema. Paremini läheb hetkel vineeritööstusel, kus liinid töötavad ja kvaliteetse vineeripaku varumisel käib tihe konkurents.

Kui juulikuus langes kogu lehtpuusortimendi saepaku kokkuostuhind 20 ~ 30 protsenti, siis kvaliteetse kase vineeripaku tihumeetri hind küündib endiselt 180 euroni. Viimasel paaril kuul on haava saepaku hind 15% taastunud, kuid halli ja musta lepa kokkuostuhind püsib endiselt 50 ~ 60 euro vahemikus.

Kesksuvine hinnasula kahandas okaspuusortimendi kokkuostuhinnad pea 70 euroni. Oktoobrikuus on männipalgi kokkuostuhind siiski mõningal määral taastunud ja küündib hetkel 95 euroni. Kuusepalgi hind püsib oktoobris 82 euro piirimail. Võrreldes aastataguse ajaga, siis toona maksti männi saepalgi eest kuni 133 eurot ja kuusepalgi hind küündis 98 euroni.
metsamaa hind
Haava ja okaspuu saepalgi mõningane hinnatõus on jõudnud ka paberipuu kokkuostuhindadesse ja pärast kesksuvist hinnalangust kaubeldakse hetkel kogu paberipuu sortimendi ulatuses 50 ~ 53 euro vahemikus.

Hoolimata taamal terendavatest öökülmadest, on 3,1 meetrise küttepuidu kokkuostuhinnad püsinud viimastel kuudel pea muutumatult. Hetkel jääb kogu okas- ja lehtpuusortimendi tihumeetri hind 36 ~ 40 euro vahemikku. Kas võrreldes eelmise aastaga pea poole odavam toorme hind ka halupuude hindadesse jõuab, näitab vaid aeg.

Elavnemise märke näitab aga hakkepuidu turg, kus kuiva hakkematerjali puistekuupmeetri hind on ületanud 13 eurot ja küündib kuni 16 euroni.
Jälgi meid ka Facebookis ja ole kursis metsandusturul toimuvaga.
Uuendatud 01. oktoober 2023.

Metsamaa hind

Metsamaa hind võib aastate lõikes kõikuda. Metsamaa keskmine hind jäi aastatel 2020 ~ 2021. 4000 euro ja 6000 euro vahele. Siinjuures tuleks aga arvestada sellega, et statistikasse on kaasatud ka vähemväärtuslikud (raiutud) metsamaad, mis raiumata metsamaa keskmist hektari hinda oluliselt allapoole toovad.
 
Küpse männimetsaga metsamaa hektar, millel kasvava metsa tagavara on vähemalt 400 tm, maksab kuni 37000 eurot. Sellise tootlikusega männimetsi on Eestis siiski vähe. Lehtpuumetsade maksimaalne hektari hind osutub mõnevõrra kesisemaks, jäädes 20000 euro piirimaile.
Hinnastatistika allikas: Maa-amet

Metsamaa hektari hind

Männikute hind

Metsa tagavara ~ 400 tm
Maksimaalne hind:
0
eurot / hektar

Kuusikute hind

Metsa tagavara ~ 400 tm
Maksimaalne hind:
0
eurot / hektar

Kaasikute hind

Metsa tagavara ~ 300 tm
Maksimaalne hind:
0
eurot / hektar

Lepikute hind

Metsa tagavara ~ 200 tm
Maksimaalne hind:
0
eurot / hektar

Raiesmike hind

Metsa vanus ~ 5 aastat
Maksimaalne hind:
0
eurot / hektar

Raietööde hind

Raietööde hinnad sõltuvad enamasti valitsevast aastaajast. Kuna talvel teostatakse raietöid rohkem, siis on ka hinnad mõnevõrra kallimad. Hooajalist hinnakõikumist põhjustab eeskätt raietööde nõudlus.
 
Rääkides raietööde hinnast lähemalt, siis hinnastamine toimub maha raiutud ja metsast välja veetud metsamaterjali tihumeetrite alusel. Kui talvisel ajal maksab ühe tihumeetri metsamaterjali langetamine ja kokkuvedu laoplatsile ca 18 eurot, siis suvekuudel võib metsaomanik selle 16 euro eest metsast kätte saada.
 
Lisaks raieteenusele vajab metsaomanik ka metsaveo teenust, et raiutud metsamaterjal lähimasse kokkuostupunkti transportida. Siinkohal on raietööde teostajad enamasti samuti abiks ja laias laastus võib veoteenuse hinda arvestada nii, et 50 kilomeetrit metsavedu maksab 6 eurot iga veetud metsamaterjali tihumeetri eest.
raietööde hind

Metsamaterjali hind

Metsamaterjali hind sõltub eeskätt ümarpalgi  pikkusest ja läbimõõdust. Lisaks veel metsamaterjali kvaliteedist ja tüvede kõverusest. Järgnevas metsamaterjali hinnakirjas toome välja ümarpalgi erinevad sortimendid ja nende maksimaalsed kokkuostuhinnad 2023. aasta oktoobrikuus.
Saepakk 3,1 m
Tihumeetri hind
Hall lepp ~ 50 € / 0 % *
Must lepp ~ 60 € / 0 % *
Kask ~ 140 € / 0 % *
Haab ~ 60 € / + 8,7 % *
* Hinnavõrdlus eelmise kuuga
Saepalk ~ 5,5 m
Tihumeetri hind
Mänd ~ 95 € / 0 % *
Kuusk ~ 82 € / 0 % *
* Hinnavõrdlus eelmise kuuga
Paberipuu
Tihumeetri hind
Mänd ~ 53 € / 0 % *
Kuusk ~ 53 € / 0 % *
Kask ~ 53 € / 0 % *
Haab ~ 50 € / 0 % *
* Hinnavõrdlus eelmise kuuga
Küttepuu 3,1 m
Tihumeetri hind
Hall lepp ~ 39 € / 0 % *
Must lepp ~ 40 € / 0 % *
Okaspuu ~ 38 € / 0 % *
Haab ~ 36 € / 0 % *
* Hinnavõrdlus eelmise kuuga
Uuendatud 01. oktoober 2023. Hinnastatistika allikas: Forestex Tartu

Millest oleneb metsa hind?

Metsa hind oleneb suuresti selle asukohast. Kui näiteks Harjumaa metsafirma ostab Lõuna-Eestis metsa, siis arvestab ettevõtte logistik kindlasti ka sellega, et kui suureks osutuvad metsatehnika transpordiks tehtavad kulutused. Seetõttu on üsna loogiline, et Harjumaa ettevõtte hinnapakkumine võib olla mõnevõrra madalam kui Lõuna-Eesti ettevõtte oma.

Suurematel metsamajandusettevõtetel on siiski mitu komplekti metsatehnikat, mis töötavad Eesti erinevates maakondades ja reeglina suudetakse konkurentsivõimelist hinda pakkuda üle Eesti.

Hinna kujunemisel määrab rolli kokkuostupunktide kaugus majandatavast metsakinnistust. Olenevalt metsamaal kasvava metsa sortimendist, kvaliteedist ja vanusest, liigitub raiutud metsamaterjal saepalgiks, paberipuuks, 3-meetriseks küttepuuks ja hakkepuiduks. Seega osutub Tartumaal asuvalt raielangilt paberipuu transport sadamatesse oluliselt kulukamaks, kui näiteks Läänemaal. 

Metsaomaniku jaoks on esmatähtis koguda konkureerivaid hinnapakkumisi erinevatelt metsaettevõtetelt, kellel on Eesti erinevates piirkondades erinevad logistilised võimekused ja kulumäärad.

Hinnapäring

Hinnapakkumise koostamisel on suureks abiks kehtiva metsamajandamiskava olemasolu. Metsakava digitaalse versiooni saab faili kujul lisada ka hinnapäringu vormile.

Metsamajanduskava puudumisel koostame hinnapakkumise esmase hinnangu põhjal ja hinnaklassi sobivuse korral teostame täiendavad välitööd, et täpsustada kasvava metsa täpne tagavara.

Saadetud hinnapäringud jõuavad meie metsamaakleri lauale, kes koostab esmase hinnapakkumise ja võtab metsaomanikuga ise ühendust. Reeglina on müügihinnad mõningal määral läbiräägitavad.

Käsitleme metsaomanike ja kinnistute andmeid konfidentsiaalse teabena ning tagame nende töötlemise turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Raiejäätmete hind

Raiejäätmete hind tegi 2022. aastal läbi peadpööritava hinnatõusu. Kuna taastuvenergia tootmisel oli energiatootjate vajadus puiduhakke järele suurenenud, siis kerkisid hinnad pea 30 euroni.

Tingituna suhtelisest soojast talvest ja energiapuidu üleküllusest on raiejäätmete hind hetkel siiski selges langustrendis. Purustatud raiejäätmete puisteruumi (pm3) eest makstakse metsaomanikule momendil 10 ~ 12 eurot. Olenevalt piirkonnast, raiejäätmete sortimendist ja kuivuse astmest, võib hind olla ka 13 eurot.

Raiejäätmetena käsitletakse raietööde tagajärjel tekkivad jääke, mis ei ole realiseeritavad ümarmaterjalina. Näiteks puuvõrad, oksarisu ja ebastandardsed tüved.  Raiejäätmed ladustatakse raietööde käigus kokkuveoplatsile virna nii, et neid saaks hiljem kohapeal purustada.
raiejäätmete hind

Kas metsaoksjon tagab alati parima hinna?

Internetist leitavate tasuliste oksjonikeskkondade näol on tegu nii-öelda seaduslike vahendajatega, kes teenivad tulu komisjonitasude arvelt. Juhul kui oksjon lõpeb edukalt, avaneb metsaomanikul suurepärane võimalus "näidata üles tänulikkust" ning loovutada oksjonipidajale lõpptulust mõõdukas komisjonitasu (ca 5%).
 
Kuna oksjonikeskkonnad on anonüümsed, siis ei ole metsaomanikul aimugi, kes oksjoni võitjaks osutub. Kas tõesti mõni kodumaine metsafirma, kes pakub inimestele tööd ja elavdab seeläbi kohalikku majandust või siis mõni Skandinaavia fondihaldur, kes tegutseb Rootsi pensionäride huvides.
 
Massi- ja sotsiaalmeedias võib leida metsaoksjonite korraldajate turundusartikleid, kus lubatakse metsaomanikule pea 50% suuremat tulu kui otse metsafirmaga asju ajades. Argumendina tuuakse välja, et metsafirmadel ei ole aega ega tahtmist metsaomanikega tegeleda või oksjonikeskkonnas tekib pakkujatel hasart jne. Suuremalt jaolt kuuluvad sellised väited siiski huumori valdkonda ja tegu on lihtsalt enda esile toomisega.
 
Tegelikkus on aga selline, et kui metsaomanik on juba enese juurde meelitatud, siis saadetakse nendele samadele metsafirmadele märgukiri, et tulge ja ostke nüüd meie käest see mets ära. Otseloomulikult ei osta metsafirma esindaja oksjonilt metsa poole kallimalt kui ta metsaomanikule endale pakkunud oleks.
 
Kokkuvõtteks võiks ju öelda, et on täiesti inimliku mugavuse küsimus, kas viia väärtuslik kunstiteos oksjonile ja selle lõpphinnast oksjonipidajale mõõdukas vahendustasu loovutada või siis sellele ise soovitud hinnaga ostja leida ning seeläbi maksimaalset tulu teenida. Alternatiiviks tasulistele oksjonikeskkondadele võib olla metsa müümine oksjonil, mis ei koorma metsaomanikke komisjonitasusudega ja mida haldavad metsafirmad ise.