Metsa müük metsafirmade enampakkumisel

Metsa müük enampakkumise korras on metsamüüja jaoks lihtsaim ja kiireim viis, kuidas leida oma metsale parima hinnaga ostja või siis raietööde teostaja.

Metsa müük

Metsa müük enampakkumise korras garanteerib metsa müügist õiglase tulu ja tagab, et kogu tehinguga seonduv asjaajamine oleks selge ja läbipaistev.

METSAOST.eu on 100% vahendajatest ja vahendustasudest vaba metsaportaal, mis koondab kodumaiseid metsaettevõtteid, mis omavad isiklikku raietehnikat ning kvalifitseeritud personali.

Konkureerivad hinnapakkumised annavad metsaomanikule suurepärase ülevaate tema metsa reaalsest turuväärtusest ning aitavad tõrjuda pealetükkivate metsavahendajate telefonikõnesid.

Väldi vahendajaid ja teeni metsa müügist õiglast tulu!
metsa müük

Metsamaa müük

Metsamaa müük on notariaalne müügitehing, mille sõlmimise järel läheb metsamaa ja sellel kasvava metsa omandiõigus ostja valdusesse.

Metsamaa müümine koos kasvava metsaga on õigustatud juhul, kui metsaomanik ei ole huvitatud metsamaa omamisest ning metsa jätkusuutlikku majandamisse investeerimisest.

Metsakinnistu müük tervikuna tagab küll ühekordse maksimaalse tulu, kuid minetab võimaluse metsast tulevikus kasu teenida.

Kasvava metsa müük

Kasvava metsa müük tähendab seda, et müüakse vaid metsamaal kasvav raieküps mets, ehk siis raieõigus kasvavale metsale. Metsamaa jääb peale raietööde teostamist ja metsamaterjali realiseerimist metsaomanikule endiselt alles.

Kasvava metsa müümine ei taga kohe maksimaalset kasumit, kuid loob tingimused korduva tulu teenimiseks. Seda eeldusel, et investeeritakse metsa uuendamise ja järejepideva majandamise heaks, kuni metsa raieküpseks saamiseni.

Metsa müümine

karo mets
Karo Mets OÜ
Pärnumaa metsamajandaja
aarman puit
Aarman Puit OÜ
Järvamaa metsamajandaja
renlog eesti
Renlog Eesti OÜ
Tartumaa metsamajandaja
vestman mets
AS Vestman Mets
Viljandimaa metsamajandaja
amest invest
Amest Invest OÜ
Raplamaa metsamajandaja
vesmel
Vesmel OÜ
Pärnu metsamajandaja

Kasvava metsa raieõiguse müük

Kasvava metsa müümine raieõiguse enampakkumisel aitab leida ettevõtte, kes maksab raiutud sortimendi eest parimat hinda.

Kuna metsaraie teostajad ja raietehnika asuvad Eesti erinevates piirkondades, siis võib metsatehnika transpordi maksumus olla ka erinev.

Parimat hinda suudab pakkuda raiefirma, kelle metsatehnika asub raiutavale kinnistule võimalikult lähedal ja kes omab lähikonnas asuvate metsamaterjali ostjatega soodsamaid koostöölepinguid.

Seetõttu ongi tähtis koguda konkureerivaid hinnapakkumisi ja mitte leppida kohe esimese raieõiguse ostja pakutuga.
Loe edasi: Raieõiguse müük
kasvava metsa raieõiguse müük

Metsamaa ja metsa müük

Metsamaa ja kasvava metsa müük on võimalik ka siis, kui metsamaa on raiutud või siis osaliselt põllu- või rohumaast koosnev. Loomulikult on alati võimalus müüa vaid teatud osa kinnistust.

metsakinnistu müük

Metsakinnistu müük

Metsakinnistu müük on notariaalne tehing ja peale kinnistu ostu-müügilepingu notariaalset kinnitamist läheb metsakinnistu ostja valdusesse.
kasvava metsa müük

Kasvava metsa müük

Kasvava metsa raieõiguse müügi korral sätestatakse müügitingimused ostja ja müüja vahel sõlmitavas raieõiguse võõrandamise lepingus.
raiutud metsamaa müük

Raiutud metsamaa müük

Raiutud metsamaa müümisel arvestab metsaostja sellega, et kõnealune metsamassiiv on kas osaliselt või siis täielikult läbi raiutud.
võsastunud metsamaa müük

Võsastunud metsamaa müük

Võsastunud metsamaa müük võib oodatust tulusamaks osutuda, kuna hakkepuidu toorainena kasutatava energiavõsa nõudlus on viimastel aastatel kasvanud.

Müügipakkumine

Konkureerivad ostupakkumised ühe hinnapäringuga!

Hinnapakkumise koostamiseks tutvub metsaostja esmalt metsaregistris olevate metsakinnistu andmetega ja veendub selles, et kinnistul ei oleks piiranguid, mis takistaks ostu-müügilepingu allkirjastamist.

Lisaks selgitatakse välja see, et kuidas metsakinnistule ligi pääseb ja kas selleks on vaja sõlmida kokkuleppeid naaberkinnistute omanikega.

Metsa väärtust oskab taksaator hinnata ka metsamajandamiskava puudumisel. Selleks peab metsahindaja eelnevalt kohapeal müüdava kinnistuga tutvuma.

Metsamaa ja metsa hind

Metsamaa hind oleneb maapinna viljakusest ja sellel kasvavate puude sortimendist ning vanusest.

Küpse männimetsa puhul võib hektari hind kerkida kuni 25000 euroni. Sellisel juhul peaks ühel metsamaa hektaril kasvav metsatagavara olema vähemalt 400 tihumeetrit.

Vähemväärtusliku lehtpuumetsa hinnad võivad küündida kuni 16000 euroni metsamaa hektari eest.

Kasvava metsa müük võib olenevalt puuliigist metsaomanikule sisse tuua kuni 70 eurot ühe tihumeetri metsamaterjali kohta.
metsamaa ja metsa hind

Kuidas metsa müüa

METSAOST.eu pakub metsaomanikule võimalust küsida konkureerivaid hinnapakkumisi korraga kõigilt Eesti suurimatelt metsamajandajatelt.
kuidas metsa müüa
Suurimad Eesti metsafirmad omavad isiklikku metsatehnikat ja professionaalset tööjõudu. Metsafirmade konkureerivad pakkumised annavad suurepärase ülevaate metsakinnistu tegelikust turuväärtusest.

Otsekontakt metsandusettevõtetega annab metsaomanikule hea võimaluse küsida nõu, et kuidas majandada metsakinnistut nii, et sellest ka järeltulevad põlved tulu teeniks.

Reaalsed metsamajandajad ei ole huvitatud eeskätt sellest, et metsamaid võimalikult odavalt kokku osta, vaid pakuvad kompleksteenust alates metsa hindamisest ja metsamajandamiskavade koostamisest kuni erinavate hooldus- ja uuendusraiete teostamiseni ning metsamaterjali realiseermiseni.

Otseloomulikult ollakse oma nõu ja jõuga abiks ka raiejärgsel metsa uuendamisel ning uue metsapõlve taassünnil.

Müügileping

Müügilepingu sõlmimisel on müüjal või teda esindaval isikul vaja esitada järgmised dokumendid:
Eraisik
  • Eesti Vabariigis kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart).
  • Müüja volikiri juhul, kui ta ise ei viibi lepingu sõlmimise juures.
  • Väljavõte kinnisturaamatus olevast omandit tõendavast sissekandest.
  • Raieõiguse müügi korral metsateatis, ehk raiet lubav kanne metsaregistris.
Juriidiline isik
  • Kui ettevõte ei oma kõnealust metsakinnistut, siis omanikuga sõlmitud kasutuslepingu koopia.
  • Ettevõtte esindaja volikiri, kui ta pole märgitud äriregistri B-osa registrikaardil.
  • Müüja või tema esindaja isikut tõendav dokument.
  • Omandit tõendav väljatrükk kinnisturaamatust.
  • B-kaardi koopia ja raideõiguse müügi korral ärakiri metsateatisest.

Metsa müük ja tulumaks

Metsa müümine toob kaasa saadava tulu maksustamise tulumaksuga. Tulumaksu määr on Eestis 20%.

Raieõiguse ja kasvava metsa müümisel kehtib alates 2020. aasta algusest 5000 euro ulatuses tulumaksuvabastus.

Kui metsakinnistu on kunagi ostetud, siis peetakse maksustatavaks tuluks summat, mis jääb ostu ja müügihinna vahele. Juhul, kui müüdav metsakinnistu on teile kingitud, päritud või muul moel tasuta saadud, siis tulu arvestamisel metsamaa omandamiseks tehtud kulutusi maha ei arvestata.

Tulust saab maha arvestada tõestatavad kulud, mis on tehtud metsakinnistu majandamiseks või on müügitehinguga otseselt seotud.
metsa müük ja tulumaks

Metsa müümisest

Metsa müümine ja metsaraie on kujunenud viimastel aastatel teemaks, mille üle massi- ja sotsiaalmeedias palju arutletakse. Enamasti pole sõnavõtjad kahjuks ise metsaomanikud ja tihtilugu puuduvad neil elementaarsed teadmised metsa jätkusuutlikust majandamisest.

Eestis on metsamaana määratletud ca 50% kogu maismaa pindalast. Erametsaomanikele kuulub sellest pea 30%.

Tasub teada, et metsa müümine võib olla metsaomaniku ainus võimalus oma eluaseme renoveerimiseks või põllumajandustehnika kaasajastamiseks. Lisaks teab metsaomanik väga hästi, et metsa jätkusuutlik majandamine tagab stabiilse tuluallika ka tema järeltulevatele põlvedele.

Metsa- ja puidusektoris on ligi 35000 töökohta, millest paljud asuvad väljaspool suuremaid tõmbekeskusi ning on maapiirkondades elavatele inimestele tihtilugu ainus võimalus oma kodukandis tööd leida.

METSAOST.eu kutsub siinkohal kõiki inimesi mõistlikusele ja palub aru saada, et igal metsaomanikul on kehtiva metsaseaduse alusel õigus oma metsa majandada!