METSA MÜÜK

Metsa müük Eesti suurimas metsamüügi portaalis METSAOST.eu tagab müüjale konkurentsivõimelise turuhinna ja on metsamüüja jaoks lihtsaim ning kiireim viis, kuidas leida oma metsale parima hinnaga ostja või siis raietööde teostaja. Metsamaa müük olenevalt puistu liigilisest koosseisust ja vanusest kuni 37 000 eurot hektar.

Väldi vahendajaid ja teeni metsa müügist õiglast müügitulu!
metsa müük

Metsa müük otse metsafirmale

Metsa müük otse metsafirmale ilma vahendustasuta, garanteerib metsa müüjale õiglase müügitulu ning aitab vältida vahendajate ohvriks sattumist. Metsamüüja peaks ennem müügipakkumise tegemist ära otsustama selle, et kas ta soovib müüja metsakinnistu tervikuna, osade kaupa või siis ainult metsamaal kasvavat raieküpset metsa.

metsamaa müük

Metsamaa müük

Metsamaa müük on notariaalne tehing ja peale metsamaa müügilepingu notariaalset kinnitamist läheb metsakinnistu uue omaniku valdusesse.
kasvava metsa müük

Kasvava metsa müük

Kasvava metsa müük toimub raieõiguse võõrandamise lepingus sätestatud tingimustel ja eelnevalt kokkulepitud hinnakirja alusel.
raiutud metsamaa müük

Raiutud metsamaa müük

Raiutud metsamaa müümine raiesmike või siis läbi raiutud metsamaade näol. Sellised raielangid uuendatakse kasvukohale sobivate puuistikutega ja need saavad uue metsakultuuri kasvulavaks.
võsastunud metsamaa müük

Võsastunud metsamaa müük

Võssa kasvanud metsamaa müümine võib oodatust tulusamaks osutuda, kuna puiduhakke toorainena kasutatava energiavõsa hektari hinnad on viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud.

Metsakinnistu müük

Metsakinnistu müük tervikuna on õigustatud juhul, kui metsaomanik ei ole huvitatud metsamaa omamisest ja sellel kasvava metsa jätkusuutlikku majandamisse investeerimisest.

Metsamaa müümine on võimalik ka osaliselt. Mõõdistustööd ja nendega kaasnevad kulud võtame reeglina enese kanda.

Metsakinnistu müük tervikuna tagab küll ühekordse maksimaalse sissetuleku, kuid minetab võimaluse metsast raiete tulemusena tulevikus kasu teenida.

Kasvava metsa müümine

Kasvava metsa müümine tähendab seda, et müüakse vaid metsamaal kasvav raieküps mets, ehk siis raieõigus kasvavale metsale. Metsamaa kui selline jääb pärast raietööde lõppu ja metsamaterjali realiseerimist metsaomanikule endiselt alles..
 
Kasvava metsa müümine ei taga küll kohe metsast maksimaalset kasumit, kuid võimaldab metsamaalt ka tulevikus tulu teenida. Seda siis muidugi eeldusel, et metsaomanik investeerib metsa uuendamise ja järjepideva majandamise heaks, kuni puistu raieküpseks saamiseni.

Metsa müügipakkumine

Metsa müügipakkumine jõuab pärast selle saatmist meie metsamaakleri lauale. Täiendavate küsimuste tekkimisel, võtab metsamaakler metsamüüjaga juba isiklikult ühendust.

Vajadusel saadame taksaatori müügiks pakutavat kinnistut kohapeale üle vaatama, et olla kindel metsa tagavaras ja selle vanuses ning tervislikus seisundis.

Koostame hinnapakkumisi kas metsamajandamiskava või selle puudumisel ka kohapeal kogutud takseerandmete põhjal.

Metsa müügipakkumine sisaldab metsamüüja konfidentsiaalseid isikuandmeid, mille töötlemisel tagame andmetöötluse turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Metsa müügihind

Metsa müügihind oleneb eeskätt metsamaa viljakusest, peamisest puuliigist ja puistu vanusest. Täiskasvanud okaspuumets võib maksta kuni 35 000 eurot hektar. Lehtpuumetsade hinnatase nii kõrgele ei küündi ja nende hektari maksumus ei ületa reeglina 18 000 eurot.
 
Müügihinna kujunemisel mängib olulist rolli puistu asukoht ja lähimate kokkuostupunktide kaugus sellest. Näiteks kvaliteedi tõttu saematerjaliks sobimatu ümarmaterjal realiseeritakse reeglina sadamates paberipuuna. Kui aga lähima sadamani on rohkem kui 100 kilomeetrit, ei pruugi see metsaveo kõrge lõpphinna tõttu teab mis tulusaks osutuda.
 
Metsa müügihind on erinev ka Mandri-Eesti ning Hiiu- ja Saaremaa võrdluses. Kuna saartel napib suuri puidutööstusi on metsamaterjali realiseerimine raskendatud ja transpordikulud oluliselt suuremad.
metsa müügihind

Metsamaa ja metsa müümine

Metsamaa ja metsa müümine metsafirmale aitab kaasa töökohtade säilimisele metsandussektoris ja seda enamasti just Eesti maapiirkondades. Müües metsa otse kodumaisele metsafirmale välistab see maaomandi sattumist välismaiste fondihaldurite (näiteks Rootsi pensionifondide) teenistusse.

Metsa müümine metsafirmale, mis omab selle ülestöötamiseks isiklikku metsatehnikat ja pikaaegse kogemusega personali, garanteerib metsaomanikule reaalsele turuolukorrale vastava omanikutulu.

Otsekontakt metsafirmaga võimaldab metsamüüjal müügihinna osas läbirääkimisi pidada ja leida seeläbi kõiki osapooli rahuldav kompromiss. Lisaks saab müüja alati kindel olla, et müügitehinguga seonduv asjaajamine on talle arusaadev ja läbipaistev.

Lisaks metsamaade ja raieõiguste ostmisele pakume kõigile metsaomanikele kompleksteenust, alates metsamajanduskavade koostamisest ja raiete planeerimisest kuni lõigatud metsamaterjali realiseerimiseni ja raiejärgse metsa uuendamiseni.
 
Kasulikke näpunäiteid ja juhiseid kuidas müüa metsa leiab ka veebilehelt METSAOSTJAD.ee
metsamaa müük

Metsamaa müük

Metsamaa müük on viimasel paaril aastal seoses ümarmaterjali pideva hinnatõusuga nii mõnegi metsaomaniku mõtteis olnud, kuid paljudele metsaomanikele jääb metsamaa reaalse turuväärtuse väljarehkendamine tihtilugu üsna mõistatuslikuks. 

Siinkohal üritamegi antud teemas natuke selgust luua ja selgitame lihtsa arvutuskäigu najal, kuidas tuletada metsamaa arvestuslik hinnalagi, lähtudes sealjuures metsamajanduslikust seisukohast. Selleks on aga vajalik kehtiva metsamajandamiskava olemasolu.

Metsamajanduskava koostamine maksab 15 ~ 20 eurot hektar ja selle kehtivusaeg on 10 aastat. Metsakavas on puuliigiti välja toodud elujõulise metsa tagavara ja selle iga-aastane juurdekasv tihumeetrites.

Näiteks täiskasvanud männimetsa puhul võib puistu hektari tagavara olla kuni 400 tihumeetrit. Sõltuvalt tüve läbimõõdust, pikkusest ja kvaliteedist, jäid 2022. aasta varasuvel männipalgi kokkuostuhinnad 50 ~ 150 euro vahemikku.

Eelnevast lähtudes saame nüüd võtta aluseks keskmise männipalgi kokkuostuhinna, mis on näiteks 85 eurot. Juhul kui metsakava andmetel on meil ühel hektaril kasvava männimetsa tagavara 400 tm, siis ainuüksi metsamaterjali müügist teenitav tulu oleks 34000 €.

Lisades ümarmaterjali müügist saadavale tulule raiutud metsamaa maksumuse ~ 3000 eurot, siis saamegi metsamaa hektari väärtuseks 37000 €.

tulumaks metsa müügist
Metsa müümine ja tulumaks on teema, mis endiselt metsaomanikes palju küsimusi tekitab. Järgnevalt toome teieni metsaraie ja metsamaa müügitehingute maksustamise korra tulumaksuga.
metsa hind
Metsamaa müügihind võib küpse männimetsa puhul küündida kuni 37000 euroni hektari eest. Järgnevalt toome üksikasjalikult välja metsamaterjali ja erinevate metsatüüpide hektari maksumuse aastal 2024.