Metsa müük Eesti metsafirmade enampakkumisel

Metsa müük metsaostjate enampakkumisel on metsamüüja jaoks lihtsaim ja kiireim viis, kuidas leida oma metsale parima hinnaga ostja või siis raietööde teostaja.

Metsa müük

Metsa müük Eesti suurimate metsafirmade enampakkumisel garanteerib metsa müüjale õiglase turuhinna ja tagab selle, et kogu tehinguga seonduv asjaajamine oleks selge ja läbipaistev.

METSAOST.eu on 100% vahendajate ning vahendustasude vaba metsaportaal, mis koondab kodumaiseid metsamajandusettevõtteid, kes omavad isiklikku raie- ja veotehnikat ning kvalifitseeritud tööjõudu.

Konkureerivad hinnapakkumised annavad metsaomanikule suurepärase ülevaate tema metsa reaalsest turuväärtusest ning aitavad tõrjuda pealetükkivate metsavahendajate telefonikõnesid.

Väldi vahendajaid ja teeni metsa müügist õiglast tulu!
metsa müük

Metsamaa müük

Metsamaa müük on notariaalne tehing, mille sõlmimise järel läheb metsamaa ja sellel kasvava metsa omandiõigus ostja valdusesse.

Metsamaa müümine koos kasvava metsaga on õigustatud juhul, kui metsaomanik ei ole huvitatud metsamaa omamisest ning metsa jätkusuutlikku majandamisse investeerimisest.

Metsakinnistu müük tervikuna tagab küll ühekordse maksimaalse tulu, kuid minetab võimaluse metsamaalt tulevikus kasu teenida.

Kasvava metsa müük

Kasvava metsa müük tähendab seda, et müüakse vaid metsamaal kasvav raieküps mets, ehk siis raieõigus kasvavale metsale. Metsamaa jääb peale raietööde teostamist ja metsamaterjali realiseerimist metsaomanikule endiselt alles.

Kasvava metsa müümine ei taga kohe maksimaalset kasumit, kuid loob tingimused korduva tulu teenimiseks. Seda eeldusel, et investeeritakse metsa uuendamise ja selle järejepideva majandamise heaks, kuni metsa raieküpseks saamiseni.

Metsaostjad

karo mets oü
Karo Mets OÜ
Pärnumaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Raieõiguste ostmine
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa majandamine
 • Metsa uuendamine
aarman puit oü
Aarman Puit OÜ
Järvamaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Raieõiguste ostmine
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa majandamine
 • Metsa uuendamine
renlog eesti oü
Renlog Eesti OÜ
Tartumaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Raieõiguste ostmine
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa majandamine
 • Metsa uuendamine
vestman
AS Vestman Mets
Viljandimaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Raieõiguste ostmine
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa majandamine
 • Metsa uuendamine
amest invest oü
Amest Invest OÜ
Raplamaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Raieõiguste ostmine
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa majandamine
 • Metsa uuendamine

Metsa müük ja tulumaks

Metsa müümine toob kaasa saadava tulu maksustamise tulumaksuga. Tulumaksu määr on Eestis 20%.

Raieõiguse ja kasvava metsa müümisel kehtib alates 2020. aasta algusest tulumaksuvaba piir 5000 eurot.

Kui metsakinnistu on kunagi ostetud, siis peetakse maksustatavaks tuluks summat, mis jääb ostu ja müügihinna vahele. Juhul, kui müüdav metsakinnistu on teile kingitud, päritud või muul tasuta moel saadud, siis tulu arvestamisel metsamaa omandamiseks tehtud kulutusi maha ei arvestata.

Tulust saab maha arvestada tõestatavad kulud, mis on tehtud metsakinnistu majandamiseks või on müügitehinguga otseselt seotud.
tulumaks metsa müügist

Metsamaa ja metsa müük

Metsamaa ja kasvava metsa müük on võimalik ka siis, kui metsamaa on raiutud või siis osaliselt põllu- või rohumaast koosnev. Loomulikult on alati võimalus müüa vaid teatud osa kinnistust.

metsakinnistu müük

Metsakinnistu müük

Metsakinnistu müük on notariaalne tehing ja peale kinnistu ostu-müügilepingu notariaalset kinnitamist läheb metsakinnistu ostja valdusesse.
kasvava metsa müük

Kasvava metsa müük

Kasvava metsa raieõiguse müügi korral sätestatakse müügitingimused ostja ja müüja vahel sõlmitavas raieõiguse võõrandamise lepingus.
raiutud metsamaa müük

Raiutud metsamaa müük

Raiutud metsamaa müümisel arvestab metsaostja sellega, et kõnealune metsamassiiv on kas osaliselt või siis täielikult läbi raiutud.
võssakasvanud maa müük

Võssakasvanud maa müük

Võssakasvanud maa müük võib oodatust tulusamaks osutuda, kuna hakkepuidu toorainena kasutatava energiavõsa nõudlus on viimastel aastatel kasvanud.

Tasuta hinnapäring

Konkureerivad ostupakkumised ühe hinnapäringuga!

Hinnapakkumise koostamiseks tutvub metsaostja esmalt metsaregistris olevate metsakinnistu andmetega ja veendub selles, et kinnistul ei oleks piiranguid, mis takistaks ostu-müügilepingu allkirjastamist.

Lisaks selgitatakse välja see, et kuidas metsakinnistule ligi pääseb ja kas selleks on vaja sõlmida kokkuleppeid naaberkinnistute omanikega.

Metsa väärtust oskab taksaator hinnata ka metsamajandamiskava puudumisel. Selleks peab metsahindaja eelnevalt kohapeal müüdava kinnistuga tutvuma.

Metsamaa ja metsa hind

Metsamaa hind oleneb maapinna viljakusest ja sellel kasvavate puude sortimendist ning vanusest.

Küpse männimetsa puhul võib hektari hind kerkida kuni 25000 euroni. Sellisel juhul peaks ühel metsamaa hektaril kasvav metsatagavara olema vähemalt 400 tihumeetrit.

Vähemväärtusliku lehtpuumetsa hinnad võivad küündida kuni 16000 euroni metsamaa hektari eest.

Kasvava metsa müük võib olenevalt puuliigist metsaomanikule sisse tuua kuni 70 eurot ühe tihumeetri metsamaterjali kohta.
metsamaa ja metsa hind

Kuidas metsa müüa

METSAOST.eu on loodud selleks, et metsaomanikul oleks võimalus küsida
konkureerivaid hinnapakkumisi korraga kõigilt Eesti suurimatelt metsamajandajatelt.

kuidas metsa müüa
Staažikad Eesti metsafirmad omavad isiklikku metsatehnikat ja professionaalset tööjõudu. Konkureerivad hinnapakkumised annavad suurepärase ülevaate metsakinnistu tegelikust turuväärtusest.

Otsekontakt metsandusettevõtetega annab metsaomanikule hea võimaluse küsida nõu: kuidas metsakinnistut majandada nii, et sellest ka järeltulevad põlved kasu teeniks.

Reaalsed metsamajandajad ei ole huvitatud eeskätt sellest, et metsamaid võimalikult palju kokku osta, vaid pakuvad kompleksteenust alates metsa hindamisest ja metsamajandamiskavade koostamisest kuni erinavate hooldus- ja uuendusraiete teostamiseni ning metsamaterjali realiseermiseni.

Otseloomulikult ollakse oma nõu ja jõuga abiks ka raiejärgsel metsa uuendamisel ning uue metsapõlve taassünnil.

Müügileping

Müügilepingu sõlmimisel on müüjal või teda esindaval isikul vaja esitada järgmised dokumendid.
Eraisik
 • Eesti Vabariigis kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart).
 • Müüja volikiri juhul, kui müüja ei viibi lepingu sõlmimise juures.
 • Väljavõte kinnisturaamatus olevast omandit tõendavast sissekandest.
 • Raieõiguse müügi korral metsateatis, ehk raiet lubav kanne metsaregistris.
Juriidiline isik
 • Kui ettevõte ei oma kõnealust metsakinnistut, siis omanikuga sõlmitud lepingu koopia.
 • Ettevõtte esindaja volikiri, kui ta ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardil.
 • Müüja või selle esindaja isikut tõendav dokument.
 • Omandit tõendav väljatrükk kinnisturaamatust.
 • B-kaardi koopia ja raieõiguse müügi korral ärakiri metsateatisest.

Metsa müümine

Metsa müümine ja metsaraie on kujunenud viimastel aastatel teemaks, mille üle massi- ja sotsiaalmeedias palju arutletakse. Enamasti ei ole sõnavõtjad kahjuks ise metsaomanikud ja tihtilugu puuduvad neil elementaarsed teadmised metsa jätkusuutlikust majandamisest.

Eestis on metsamaana määratletud ca 50% kogu maismaa pindalast. Erametsaomanikele kuulub sellest pea 30%.

Tasub teada, et metsa müümine võib olla metsaomaniku ainus võimalus oma eluaseme renoveerimiseks või põllumajandustehnika kaasajastamiseks. Lisaks teab metsaomanik väga hästi, et metsa jätkusuutlik majandamine tagab stabiilse tuluallika ka tema järeltulevatele põlvedele.

Metsa- ja puidusektoris on ligi 35000 töökohta, millest paljud asuvad väljaspool suuremaid tõmbekeskusi ning on maapiirkondades elavatele inimestele tihtilugu ainus võimalus oma kodukandis tööd leida.

METSAOST.eu kutsub siinkohal kõiki inimesi mõistlikusele ja palub aru saada, et igal metsaomanikul on kehtiva metsaseaduse alusel õigus oma metsa majandada!