METSA MÜÜK

Metsa müük Eesti metsafirmade metsaportaalis on metsamüüja jaoks lihtsaim ja kiireim viis, kuidas leida oma metsale parima hinnaga ostja või siis raietööde teostaja. Väldi tüütuid vahendajaid ja teeni kodumaiste metsamajandusettevõtete enampakkumisel metsa müügist õiglast omanikutulu!

Metsa müük enampakkumisel

Metsa müük enampakkumisel annab metsaomanikule suurepärase ülevaate puistu reaalsest turuväärtusest ja garanteerib metsa müügist õiglase tulu. METSAOST.eu on 100% vahendajatest ja vahendustasudest vaba metsaportaal, mis koondab suuremaid kodumaiseid metsamajandusettevõtteid, mis omavad isiklikku raietehnikat ning kvalifitseeritud personali.

metsamaa müük

Metsamaa müük

Metsamaa müük on notariaalne tehing ja peale metsamaa müügilepingu notariaalset kinnitamist läheb metsakinnistu uue omaniku valdusesse.
kasvava metsa müük

Kasvava metsa müük

Kasvava metsa müük toimub raideõiguse võõrandamise lepingus sätestatud tingimustel ja eelnevalt kokkulepitud metsamaterjali hinnakirja alusel.
raiutud metsamaa müük

Raiutud metsamaa müük

Raiutud metsamaa müük toimub tingimustel, kus metsaostja arvestab sellega, et kõnealune metsamassiiv on kas osaliselt või siis täielikult läbi raiutud.
võsastunud metsamaa müük

Võsastunud metsamaa müük

Võsastunud metsamaa müük võib oodatust tulusamaks osutuda, kuna puiduhakke toorainena kasutatava võsa nõudlus on viimastel aastatel kasvanud.

Metsakinnistu müük

Metsakinnistu müük on võimalik ka osaliselt. Mõõdistustööd ja sellega kaasnevad kulud võtab metsaostja reeglina enese kanda.

Metsamaa müük koos elujõus metsaga on õigustatud juhul, kui metsaomanik ei ole huvitatud maa omamisest ja sellel areneva puistu jätkusuutlikku majandamisse investeerimisest.

Metsakinnistu müük tervikuna tagab küll ühekordse maksimaalse tulu, kuid minetab võimaluse metsast tulevikus kasu teenida.

Kasvava metsa müümine

Kasvava metsa müümine tähendab seda, et müüakse vaid metsamaal kasvav raieküps mets, ehk siis raieõigus kasvavale metsale. Metsamaa jääb peale raietööde teostamist ja metsamaterjali realiseerimist endiselt metsaomaniku omandisse.

Kasvava metsa müümine ei taga kohe maksimaalset kasumit, kuid loob tingimused korduva tulu teenimiseks. Seda siis eeldusel kui investeeritakse puistu uuendamise ja järjepideva majandamise heaks, kuni metsa raieküpseks saamiseni.

Metsa müümine

Metsa müümine enampakkumise korras nii Mandri-Eestis kui ka Saaremaal ja Hiiumaal. Tuntud ja usaldusväärsed metsamajandajad garanteerivad metsaomanikule õiglase turuhinna ning ilma vahemeesteta suhtluse otse metsafirmade endiga.

Müügipakkumine

Konkureerivad hinnapakkumised üheainsa müügipakkumisega! 
Saadetud müügipakkumine jõuab peale selle esitamist koheselt veebilehel välja toodud metsaostjate lauale. Müügipakkumises esitatud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse teabena ja nende töötlemisel tagatakse turvalisus vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Täiendavate küsimuste tekkimisel, võtavad metsafirmad müüjaga juba isiklikult ühendust. Vajadusel saadetakse taksaator müügiks pakutavat puistut üle vaatama, et olla kindel metsa tagavaras, vanuses ja selle tervislikus seisundis.

Hinnapakkumine koostatakse kas metsamajandamiskava või selle puudumisel kohapeal kogutud takseerandmete põhjal.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Metsamaa maksumus

Metsamaa maksumus oleneb eeskätt selle viljakusest ja puistu liigilisest koosseisust ning vanusest. Täiskasvanud okaspuumets võib maksta kuni 37000 eurot hektar. Lehtpuumetsade hinnatase nii kõrgele ei küündi ja nende maksumus ei ületa reeglina 20000 €.

Hinna kujunemisel mängib olulist rolli puistu asukoht ja lähimate kokkuostupunktide kaugus sellest. Näiteks kvaliteedi tõttu saematerjaliks sobimatu ümarmaterjal realiseeritakse reeglina sadamates paberipuuna. Kui aga lähima sadamani on rohkem kui 100 kilomeetrit, ei pruugi see metsaveo kõrge lõpphinna tõttu teab mis tulusaks osutuda.

Metsa maksumus on erinev ka Mandri-Eesti ning Hiiu- ja Saaremaa võrdluses. Kuna saartel napib suuri puidutööstusi on metsamaterjali realiseerimine raskendatud ja transpordikulud oluliselt suuremad.
metsa müük

Metsa müümine enampakkumisel

Metsa müümine enampakkumise korras eestimaisele metsafirmale tagab töökohtade säilimise metsandussektoris ja seda enamasti maapiirkondades. Lisaks aitab see vältida maaomandi sattumist välismaiste fondihaldurite ja pensionifondide teenistusse.

metsamaa müük
Eesti suuremad metsafirmad omavad isiklikku metsatehnikat ja professionaalset tööjõudu. Ettevõtete konkureerivad hinnapakkumised annavad suurepärase ülevaate metsakinnistu tegelikust turuväärtusest.

Otsekontakt metsamajandajatega võimaldab metsaomanikul teenida reaalsele turuhinnale vastavat omanikutulu. Lisaks saab ta alati kindel olla, et tehinguga seotud asjaajamine on läbipaistev ja kõigile arusaadav.

Metsamajandusettevõtted pakuvad lisaks metsamaade ostmisele ka kompleksteenust alates metsakavade koostamisest ja raiete planeerimisest kuni metsamaterjali realiseerimise ja raiejärgse metsa uuendamiseni.

Kasulikke näpunäiteid ja juhiseid metsa müümiseks leiate ka Erametsakeskuse veebilehelt.

Metsamaa müük

Metsamaa müük on viimasel paaril aastal seoses ümarmaterjali pideva hinnatõusuga nii mõnegi metsaomaniku mõtteis olnud, kuid paljudele metsaomanikele jääb metsamaa reaalse turuväärtuse väljarehkendamine tihtilugu üsna mõistatuslikuks. 

Siinkohal üritamegi antud teemal natuke selgust luua ja selgitame lihtsa arvutuskäigu najal, kuidas tuletada metsamaa arvestuslik hinnalagi, lähtudes sealjuures metsamajanduslikust seisukohast. Selleks on vajalik kehtiva metsamajandamiskava olemasolu.

Metsamajanduskava koostamine maksab 15 ~ 20 eurot hektar ja selle kehtivusaeg on 10 aastat. Metsakavas on puuliigiti välja toodud elujõulise metsa tagavara ja selle iga-aastane juurdekasv tihumeetrites.

Näiteks täiskasvanud männimetsa puhul võib puistu hektari tagavara olla kuni 400 tihumeetrit. Sõltuvalt tüve läbimõõdust, pikkusest ja kvaliteedist, jäävad männipalgi keskmised kokkuostuhinnad 50 ~ 150 euro vahemikku.

Eelnevast lähtudes saame nüüd võtta aluseks keskmise männipalgi kokkuostuhinna, mis on näiteks 85 eurot. Juhul kui metsakava andmetel on meil hektaril sirguva männimetsa tagavara 400 tm, siis ainuüksi metsamaterjali müügist teenitav tulu oleks 34000 €.

Lisades ümarmaterjali müügist saadavale tulule raiutud metsamaa maksumuse ~ 3000 eurot, siis saamegi metsamaa hektari väärtuseks 37000 €.

tulumaks metsa müügist
Maksud metsa müügist on teema, mis endiselt metsaomanikes palju segadust tekitab. Järgnevalt selgitame välja müügitehingute maksustamise korra tulumaksuga aastal 2022.
metsamaa hind
Metsa maksumus võib erandjuhtudel küündida kuni 37000 euroni hektari kohta. Siinkohal toome üksikasjalikult välja erinevate metsatüüpide müügihinnad aastal 2022.