VÕSALÕIKUS

Võsalõikus ja krundi puhastamine võsast, mis lõigatakse võsaraie käigus võsasae või giljotiini kaasabil. Metsakinnistu võsast puhastamine loob soodsamad valgustingimused metsa järelkasvu arenguks ja aitab metsauuenduse käigus istutatud puutaimi paremini üles leida. Võsaraie tulemusena väheneb ka maapinna üldine niiskustase.

Võsalõikus giljotiiniga ja võsaraie teenused kinnistute võsast puhastamiseks.
võsalõikus

Võsalõikus ja krundi puhastamine võsast

Võsalõikus üle kogu Mandri-Eesti ja ka Saaremaal. Võsalõikuse teostamiseks kasutame kvalifitseeritud võsameeste tööjõudu, kes on varustatud kaasaegsete kett- ja võsasaagidega.
 
Võsalõikuse ja võsaraie teenused hõlmavad endas uusarenduste, metsanoorendike, kraavide, kruntide, metsasihtide, teepervede ning rohu- ja metsamaa võsast puhastamist.

Olenevalt võsalõikuse eesmärgist, võib maaomanik jätta võsaraie käigus lõigatud võsa maapinnale kompostiks või selle siis hunnikutesse koguda, et see soodsamate ilmastiku- ja tuuleoludega ära põletada.
 
Kui võsaraie käigus lõigatud võsa ei soovita maapinnale jätta ja selle põletamine ei ole erinevate asjaolude tõttu võimalik, siis saab võsa ka purustada. Tänapäeval on võimalik ehitusmasinate rendifirmast laenutada kärukonksu külge haagitav mobiilne puiduhakkur, et sellega siis võsamaterjal otse objektil multšiks purustada.
võsaraie

Võsalõikuse ja võsaraie teenused

Võsalõikuse teostamiseks kasutatakse reeglina spetsiaalseid võsasaage. Üksikud suuremad puud langetatakse kettsae abil. Juhul, kui suuremate puude osakaal on suur, siis kasutatakse nende lõikamiseks giljotiini. Võsalõikus giljotiiniga tuleb kõne alla suuremate alade lageraie korral.

kraavide puhastamine võsast

Kraavide puhastamine võsast

Kraavide puhastamine võsast soodustab sademete- ja sulavee äravoolu. Võsalõikuse tulemusena aeglustub lehekõdust tingitud kraavide täitumine ja väheneb ummistuste tekkimise võimalus teetruupides.
teepervede võsast puhastamine

Teepervede võsast puhastamine

Teepervede võsast puhastamine avardab autojuhi vaatevälja nii vastutulevate sõidukite kui ka metsaloomade suhtes. Lisaks väheneb võsalõikuse tagajärjel rohke lume puudele kogunemine ja okste teele langemine.
krundi puhastamine võsast

Krundi puhastamine võsast

Krundi võsast puhastamine teeb selle hooldamise oluliselt lihtsamaks. Hooldatud kinnistu ja avar vaade maastikule tõstab krundi väärtust ja on ka silmale ilusam vaadata.
maa võsast puhastamine

Maa võsast puhastamine

Maa puhastamine võsast on vajalik maa kasutusotstarbe muutmisel ja uusarenduste planeerimisel. Võsaraie loob tingimused ka maaparandustöödeks.
metsamaa puhastamine võsast

Metsamaa puhastamine võsast

Metsamaa võsast puhastamine parandab puistu valgustingimusi ja soodustab areneva metsa kasvutingimusi. Võsalõikuse tähtsust on metsakultuuri ja noorendike hooldamisel raske alahinnata.
võsalõikus giljotiiniga

Võsalõikus giljotiiniga

Võsalõikus giljotiiniga on efektiivne ja kiire võimalus suuremate alade puhastamiseks. Giljotiiniga võsalõikuse teostamisel on tähtis lõigatavate tüvede diameeter, mis peaks jääma 8 ~ 35 sentimeetri vahemikku.

Võsalõikuse hinnapäring

Võsalõikuse hind oleneb suuresti lõikamisele mineva võsamaterjali kasvutihedusest ja tüvede läbimõõdust. Võsasaega lõikamiseks sobivate tüvede diameeter ei tohiks ületada 5 ~ 8 sentimeetrit. Suurema läbimõõduga tüvede lõikamiseks kasutatakse kettsaagi ja suuremal pindalal mehhaniseeritud lõikevahendit giljotiini näol.
 
Seetõttu on tähtis, et hinnapäringut vormistades kirjeldaksite võsatööde eesmärki ja lõikamisele mineva võsamaterjali olemust võimalikult täpselt. See aitab meil planeeritavate võsatööde mahtu paremini hinnata ja lihtsustab oluliselt hinnapakkumise koostamist.
 
Lisaks peaks eelnevalt läbi mõtlema , et mis lõigatud võsamaterjalist edasi saab. Omalt poolt pakume metsaveotraktori teenuseid juba mõnemeetriste tüvede kokkuveoks. Põidlajämeduse oksarisu koondamine ja utiliseerimine jääb reeglina maaomaniku hooleks.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Võsalõikuse hind

Võsalõikuse hind oleneb lõikustööde iseloomust ja selleks vajaminevate vahendite mitmekesisusest. Suurt rolli mängib ka see, et kas võsaraie teostamiseks tuleb kasutada inimtööjõudu või saab seda teha mehhaniseeritud vahendeid kasutades.

Võsalõikuse hinnakiri

Võsalõikuse hind alates 150 eurot hektar.
Metsakultuuri hoolduse hind alates 200 eurot hektar.
Noorendike hoolduse hind alates 300 eurot hektar.
Giljotiiniga võsalõikuse hind alates 8 eurot kuupmeeter.
võsalõikuse hind

Võsalõikus giljotiiniga

Võsalõikus giljotiiniga, näiteks põlluäärte ja kraavide puhastamiseks võsast, ei ole maaomaniku jaoks just tingimata täiendav kuluallikas. Lõigatud võsamaterjali pealt saab pärast võsalõikust ja võsatööde maksumuse mahaarvamist ka mõningal määral tulu teenida.

Pakume maaomanikele kompleksteenust võsalõikuse, võsamaterjali kokkuveo ja hakkepuidu purustamise ning kokkuostu näol.

Giljotiiniga võsalõikuse hind

Giljotiiniga võsalõikuse hind koos kokkuveoga läheb võsatööde tellijale maksma ca 8 eurot ühe kuupmeetri virnastatud võsamaterjali eest. Sellisel juhul saab oksahunniku omanik pärast võsatööde lõppu ise otsustada, et millal ja kellele ta selle hakkepuiduks müüb.

Müües aga kasvava võsa raieõigust kompleksteenuse pakkujale, teenib võsahunniku omanik igast purustamisel toodetud puiduhakke puisteruumist 8 ~ 10 eurot.
 
Võsalõikus giljotiiniga eeldab ostja ja müüja omavaheliste kokkulepete sätestamist raieõiguse võõrandamise lepingus. Lepingus on ära märgitud võsaraie teostamise orienteeruv aeg ja võsamaterjali purustamise käigus toodetava puiduhakke kuupmeetri hind. Lisaks veel muud osapoolte jaoks tähtsad tingimused. Näiteks rööbaste silumine ja laoplatsi puhastamine sinna kogunenud oksarisust.
 
Purustatud võsamaterjali mahtu saab tööde tellija jälgida elektroonilistelt veoselehtedelt, kus on märgitud hinnanguline kogus veose lähetamisel ja kokkuostupunktis fikseeritud täpne puiduhakke lõppkogus.