Tulumaks metsa müügist

Tulumaks metsa müügist on teema, mis tekitab paljudele metsaomanikele siiani segadust. Järgnevalt selgitame lähemalt tulumaksu rakendumise printsiipe aastal 2021.

Tulumaks metsamaa müügist

Tulumaks metsamaa müügist on käesoleval aastal 20% müügitulust. Kui olete otsustanud müüa metsa koos maaga metsamajandamisettevõttele, siis kuulub kogu tehingust saadav tulu maksustamisele tulumaksuga.

Juhul, kui metsakinnistu on kunagi ostetud, siis peetakse tulu all silmas summat, mis jääb kinnisasja ostu ja müügihinna vahele. 

Kui aga soovite müüa teile kingitud või päritud, ehk tasuta omandatud metsamaad, siis müügist saadud tulu arvestamisel selle omandamiseks tehtud kulutusi maha ei arvestata.

Tulust saab maha arvestada dokumenteeritud ja tõestatavad kulud, mis on tehtud kõnealuse metsakinnistu majandamisel või on müügitehinguga otseselt seotud.
tulumaks metsa müügist

Pärandvara ja tulumaks

Pärandvarana omandatud metsakinnistut käsitletakse kahel erineval moel:
  1. Pärandaja on metsakinnistu kunagi ostnud ja pärandanud selle pärijale.
  2. Pärandajale on kinnistu tagastatud omandireformi tagajärjel ja peale tema surma on selle omandanud pärija.
Esimesel juhul kuulub tulumaksuga maksustamisele kogu müügitulu v.a. juhul, kui pärijal on ette näidata dokumenteeritud ja tõestatavad kulutused, mille ta päritud metsakinnistu majandamisel ise on teinud.

Teisel juhul, ehk siis omandireformi käigus tagastatud kinnistu korral on müügitulu maksuvaba. Sealjuures ei oma tähtsust, kas müüjaks on tagastatud maa omanik või tema pärija. Kindlasti tuleks arvestada sellega, et antud tulumaksuvabastus kehtib vaid esmase müügitehingu puhul. Samuti ei rakendu tulumaksusoodustus kinkelepingu korral.

Tulumaks kasvava metsa müügist

Raieõiguse ja kasvava metsa müümisel kehtib alates 2020. aasta algusest tulumaksusoodustus 5000 eurot.

Lisaks metsamaterjali müügist teenitud tulule võib maksuvaba tulu hulka arvata ka Natura toetused.

Sellise seadusemuudatusega loodetakse vähendada metsamaade müüki ja soodustada erametsa jätkusuutlikku majandamist.

Lisaks eelnevale, vähendab kõnealune seadusemuudatus loodetavasti ka planeeritavate metsaraiete mahtu.
tulumaks raieõiguse müügist

Tulumaks raieõiguse müügist

Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügiga teenitud tulu arvestamisel kehtib maksuarvestuse erikord. Müügitehingutelt saadud tulu pealt võib maksude tasumise hajutada järgnevale kolmele maksustamisperioodile.

Näitena toome siinkohal välja, et olete 2020. aastal saanud tulu metsa raieõiguse või metsamaterjali müügist, siis maksustatakse see müügitulu hiljemalt 2023. aasta tuludeklaratsiooni alusel. See tähendab seda, et peale metsaraiet tehtud kulud metsa uuendamiseks (aluspinna ettevalmistus, istikute hind, istutamine ja hooldamine, tööjõukulu jne) saab kolme aasta jooksul müügitulust maha arvestada ning maksustatav summa kahaneb.

Kui kulud osutuvad nende kolme aasta jooksul suuremaks kui raieõiguse müügist saadud tulu, siis saab nende arvelt vähendada järgneva kolme 2023. - 2026. aasta jooksul saadavat metsatulu.

Juhul, kui müüte metsast raiutud metsamaterjali ehk palke, saab maksustatavast tulust maha arvestada näiteks raieteenuse ja väljaveo maksumuse.

Kui metsakinnistu ostmisel on dokumentides eraldi välja toodud nii kinnistu hind ja sellel kasvava metsa väärtus, siis raieõiguse müügi korral maksustatakse ainult kasvava metsa müügist saadud tulu ning kinnisasja enda hind määratakse kuludeks.

Arvesse võetakse ainult dokumentaalselt tõendatud ja tõestatavaid majandamiskulusid. Loomulikult ei saa kuludeks arvestada rahalisi trahve, mis on määratud metsa ülestöötamisega tekitatud keskkonnakahjude tekitamise eest.

Samuti ei loeta võõrandamisega seotud kuludeks metsa ülestöötamiseks vajaliku tehnika soetamist, kuna selline teguviis viitab ettevõtlusele ehk iseseisvale majandustegevusele.
Kasutatud allikas: Maksu- ja Tolliamet - Metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamine

Tulumaksu tagastamise kohustus

Ülevaate eelmisel aastal teenitud tuludest ning võimalikust tulumaksu tagastamise kohustusest riigile, saate ülevaate maksu- ja tolliameti koduleheküljelt

Peale sisse logimist leiate menüüribalt kirje "Registrid ja päringud". Sellele klõpsates avaneb valikute loetelu, millest valige "Minu sissetulekud". Avanevas vaates saate tutvuda oma eelmise aasta sissetulekutega ning võimaliku tulumaksu tagastamise kohustusega riigi ees.

Metsa müügi deklareerimine

Metsamaterjali või raieõiguse müügist saadud tulu deklareeritakse tuludeklaratsioonis. 
Deklareerimise lihtsustamiseks leiate juhiseid Maksu- ja Tolliameti abimaterjalidest.

Alates 1. jaanuarist 2018 jõustus kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000€ aastas ehk siis 500€ kuus. Infot maksuvaba tulu arvestamise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti leheküljelt.

Metsa ja metsamaa mõisted metsaseaduses

Metsa ja metsamaa mõisteid käsitleb metsaseadus järgnevalt:
  • Mets on looduslik kooslus, mis koosneb metsamaast ja sellel kasvavast taimestikust ning seal elutsevast loomastikust.
Metsamaa on maa, mis vastab vähemalt ühele järgnevatest parameetritest:
  • on metsamaa *kõlvikuna kantud maakatastrisse;
  • on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit ja sellel kasvavate puittaimede kõrgus on vähemalt 1,3 meetrit, mille puuvõrade protsent metsamaa pindalast on vähemalt 30%.
*kõlvik - maatükk, mis erineb temaga piirnevast alast looduslike tingimuste ja kasutamisotstarbe poolest või ühetaolise majandusliku sihtotstarbe ja/või loodusliku seisundiga katastriüksuse osa, mida ei piiritleta piirimärkidega.
Metsamaaks ei loeta metsaseaduse mõistes õuemaad, elamumaad, pargi, kalmistu, haljasala, marja- ja viljapuuaia, puukooli, aiandi ning puu- ja põõsasistandike maad.
Kasutatud allikas: Riigi Teataja - Metsaseadus