RAIEÕIGUSE OST

Raieõiguse ost ja raieteenused kõikjal Eestis.  Pakume metsaomanikele kompleksteenust alates alusmetsa lõikusest ja puude langetamisest kuni ümarmaterjali kokkuveo ja transpordini lähimasse kokkuostupunkti. Ostame kokku ka raietööde tagajärjel tekkinud raiejäätmeid ja purustame need puiduhakkeks.

Väldi vahendajaid ja teeni metsamaterjali müügist õiglast tulu!
raieõiguse ost

Raieõiguse ost kompleksteenusena

Raieõiguse ost kompleksteenusena raieõiguse ostu lepingu ja kehtiva metsamajandamiskava alusel. Vajadusel teostame välitöid, et veenduda metsa tagavaras ja puistu liigilises koosseisus. Ennem raieteenuse tellimist aitame sõlmida kokkuleppeid raietööde teostamiseks.

raieõiguse ost kasvavale metsale

Metsa raieõiguse ost

Kasvava metsa raieõiguste ost toimub metsateatises näidatud tihumeetrite põhjal. Metsateatis on raietöid võimaldav dokument, mis kooskõlastatakse Keskkonnaametiga ennem raieteenuse tellimist.

Raieteenuse tingimused koos raieteenuse ja raiutud metsamaterjali kokkuostuhindadega sätestatakse ostja ja müüja vahel sõlmitavas raieõiguse ostu lepingus. Lepingusse soovitame lisada ka raietööde järgse rööbaste silumise ja laoplatside puhastamise sinna maha jäänud oksarisust.

kasvava võsa raieõiguste ost

Võsa raieõiguste ost

Kasvava võsa raieõiguste ost on sisuliselt samalaadne tehing nagu täiskasvanud metsa puhul. Erinevus seisneb tavaliselt selles, et kui küpset metsa raiutakse reeglina saematerjali tootmiseks sobiva ümarmatejali müümiseks, siis lõigatud võsamaterjal sobib pigem küttepuude ja puiduhakke tootmiseks.

Võsa müümisel tuleks arvestada sellega, et võsaraiet teostatakse tavaliselt giljotiiniga ja raieks sobivate tüvede diameeter algab 5 ~ 8 sentimeetrist. Maksimaalne giljotiiniga lõigatav tüve läbimõõt on ca 35 cm.

Raieõiguse hinnapäring

Raieõiguse hinnapakkumise koostamisel võtame aluseks kehtiva metsamajanduskava ja olemasolul ka metsateatise. Metsakava digitaalse versiooni saab faili kujul lisada ka hinnapäringu vormile.

Juhul, kui kava pealt tehtud esmase hinnapakkumise suurusjärk on teile vastuvõetav, tuleb meie taksaator isiklikult kohale ja kogub metsas vajalikud andmed lõpliku hinnapakkumise koostamiseks.

Raieõiguse hind ja raietööde teostamise aeg koos ümarmaterjali sortimendi kokkuostuhindadega lepitakse kokku raieõiguse ostu lepingus, mille kehtivusaeg võib olla kuni üks aasta. 

Heitlike ilmastikuolude või muude osapooltest sõltumatute asjaolude ilmnemisel, mis ei võimalda kokkulepitud ajal raietöid teostada, võib osapoolte kokkuleppel alati lepingu kehtivusaega muuta.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Raieõiguse hind

Raieõiguse hind sõltub raieteenuse sisendhindadest ja ümarmaterjali kokkuostuhindadest. Arvestusliku müügitulu eelnevalt välja arvutamiseks, on metsaomanikul vaja teada raiutava metsamaterjali mahtu, mis on leitav metsamajanduskavast või metsateatiselt.
 
Seejärel oleks vaja teada ümarmaterjali keskmist kokkuostuhinda. Viite ümarmaterjali maksimaalsetele kokkuostuhindadele leiab meie veebilehe menüüpunkti "Metsa müük" viimasest lõigust.

Metsamaterjali tihumeetri kokkuostuhinnast läheb mahaarvamisele raieteenuse hind. Raieteenus ja materjali kokkuvedu laoplatsile maksab olenevalt aastaajast 15 ~ 18 eurot tihumeeter.
 
Lisaks tuleb lõpptulust maha arvestada metsaveo hind lähimasse kokkuostupunkti. Laias laastus võib seda arvestada järgnevalt: 50 kilomeetrit metsavedu läheb maksma 6 eurot iga veetava ümarmaterjali tihumeetri pealt.
raieõiguse hind

Energiavõsa raieõiguste ost

Energiavõsa raieõigust ostetakse reeglina puiduhakke ja küttepuude tootmiseks. Lepavõsa puhul võiks giljotiiniga raiumiseks sobiv võsamaterjal olla vähemalt 10 ~ 13 aastane, kõrgusega alates kaheksast meetrist ning tüvede läbimõõduga alates kaheksast sentimeetrist.

Energiavõsa raieõiguse hind

Giljotiiniga raiumiseks sobiva enegiavõsa raieõiguse hind lepitakse kokku raieõiguse ostu lepingus. Võrreldes raieküpse metsaga ei arvestata siinjuures raiutud tihumeetreid, vaid võsamaterjali purustatud puiduhakke puistekuupmeetreid (pm3).
 
Puistekuupmeetri eest saadav tulu võib talvekuudel küündida 6 ~ 8 euroni. Suvekuudel kui soojus- ja elektrienergia tarbimine on vähenenud, võib hind langeda 2 ~ 3 euroni.

Pöidlajämedune võsamaterjal giljotiiniga raiumiseks ei sobi. Selleks kasutatakse võsameeste näol inimtööjõudu, kes käsitlevad selleks kohandatud võsasaage. Võsaraie hinnad algavad 200 eurost hektar.

Täpne hind sõltub võsa tihedusest ja lõigatava materjali diameetrist, kuna need mõjutavad võsasae kütusekulu ning raietöödeks kuluvat aega. Võsa lõikamisest loe lähemalt meie veebilehelt võsalõikus.
raieõiguste ost

Kasvava metsa raieõiguste ost

Raietööd saavad alguse raiete planeerimisest ja metsateatise esitamisest. Raieteenuse maht ja toimumisaeg lepitakse kokku ostja ning müüja vahel sõlmitavas raieõiguse ostu lepingus.
 
Pakume raieteenuseid kompleksteenusena, mis hõlmab alusmetsa lõikust, metsaraiet ja metsamaterjali väljavedu koos metsaveoga lähimasse kokkuostupunkti. Juhul kui raietööde ala on piisavalt tahke ja metsatehnika saab sellel kindlalt liikuda, siis kogume ja veame laoplatsile kokku ka raietegevuse käigus lõigatud võsamaterjal ning muud raiejäätmed (puuvõrad, oksad ja ebastandardsed tüved). 
 
Võsamaterjali ja raiejäätmete purustamine puiduhakkeks on metsaomanikule lisatulu allikaks. Kui pinnas on vesine või soine, kogub harvester aga oksarisu oma liikumissuundadele, et maapinda võimalikult vähesel määral kahjustada ja vältida tehnika sisse kaevumist. Sellisel juhul jääbki see oksarisu maha ja täidab maapinna mineraliseerimise eesmärke.
 
Kuna metsa edasine majandamine jääb peale raietööde lõppu metsaomaniku hooleks, siis peaks maapinna seisukorrale juba tööde käigus tähelepanu pöörama. Soovitatav on ennem töödega alustamist rööbaste ja kokkuveoteede silumine lepingusse sisse kirjutada.
 
Omalt poolt soovitame pärast raietööde lõppemist ja metsamaterjali realiseerimist korrastada ning vajadusel süvendada ka kuivenduskraavid, mis on suureks abiks raiutud metsamaal tekkiva liigse pinnavee vältimiseks. Liigniiskuse vältimine on hädavajalik uue tärkava metsapõlve täisväärtuslikuks arenguks. Kuivenduskraavide rajamise ja korrastamise võtame samuti hea meelega enese kanda.