Metsaraie korraldamine

Metsaraie korraldamine keskkonda säästva raietehnika ja kogemustega metsatehnika operaatorite kaasabil tagab, et kogu metsast raiutav ressurss saaks võimalikult hästi ära kasutatud ja ümbritsevale keskkonnale tekitatatav kahju oleks võimalikult väike.

Metsaraie liigid

Metsaraie jaguneb hooldus- ja uuendusraieteks. See, millist raiet metsas teostatakse,
sõltub metsa vanusest ja kasvukohast ning metsaomaniku soovidest.

metsakinnistu müük

Valgustusraie

Valgustusraie ehk noorendike hooldus viiakse läbi kuni 20-aastases metsas, kus kasvavate tüvede diameeter ei ületa kaheksat sentimeetrit.
kasvava metsa müük

Harvendusraie

Harvendusraie viiakse läbi 40~60-aastases metsas. Metsaraie käigus viiakse soovitud puuligi arvukus sobivale tasemele ja suurendatakse metsa tootlikust.
raiutud metsamaa müük

Sanitaarraie

Sanitaarraie on metsa tervisliku seisukorra säilitamiseks või siis selle parandamiseks. Metsaraie eesmärk on metsast eemaldada kahjustatud ja surnud puud.
võsastunud rohu- ja põllumaa müük

Uuendusraie

Uuendusraie käigus raiutakse ühe või mitme raietsükli käigus maha enamus raieküpseid puid. Looduslikuks metsa uuenemiseks jäetakse vaid seemne- ja säilikpuud. 

Hooldus- ja uuendusraied

Hooldusraied

Hooldusraied reguleerivad metsa liigilist koosseisu ja parandavad selle kasvutingimusi. Hooldusraie tulemusena tõuseb puistu tootlikus ja seeläbi suureneb ka metsa väärtus.

Hooldusraied noorendikes toovad metsaomanikule kaasa lisakulutusi, kuid on siiski esmatähtsad tegevused väärtusliku metsa välja arenemisel. Lisaks parandab hooldusraie metsa tervislikku seisundit. Siiski tuleks arvestada sellega, et liiga hiline ja intensiivne hooldusraiete teostamine võib metsaomanikule hoopis karuteene osutada.

Hooldusraie ei ole siiski iseenesest hädavajalik, vaid kujundab oluliselt metsa kasvu ja soodustab täisväärtusliku metsa arengut.
 • Valgustusraie

  Valgustusraie eesmärk on suunata metsa liigilist mitmekesisust ja parandada valitsevaid valgusolusid ning toitetingimusi. Valgustusraiet teostatakse metsas, mille puistu keskmine diameeter ei ületa kaheksat sentimeetrit. 

  Teisisõnu võib valgustusraie tähendus olla ka noorendike hooldus. Valgustusraie teostamata jätmisel, võib jääda soovitud puuliik metsamaal välja arenemata. Valgustusraiet viiakse läbi kuni 20-aastases metsas.

 • Harvendusraie
 • Sanitaarraie

Uuendusraied

Uuendusraie käigus raiutakse metsamaal ühe või mitme raietsükli käigus maha enamus raieküpseid puid. Loodusliku metsa uuenemise eesmärgil jäetakse kasvama vaid seemne- ja säilikpuud. Seemnepuude ülesanne on metsamaad taaskord seemendada ja lisaks aitavad säilikpuud kohaliku elukeskkonna mitmekesisust säilitada. 

Uuendusraie tagajärjel tekkinud raielank uueneb taas mõne aasta jooksul, kas siis looduslikult või inimese kaasabil.
 • Turberaie

  Turberaiete käigus raiub raietööde korraldaja puid järk-järgult ja võimaldab kasvama jäetud puude turbe ehk kaitse all tärgata uuel metsapõlvkonnal. 

  Turberaie soodustab metsa looduslikku uuenemist ja mets pakub jätkuvalt varju ning kaitset ka metsloomadele. Samas häiritakse looduslikku tasakaalu ja lõhutakse pinnast ning puude ja taimestiku juuri korduvalt. Metsaraie tulemusel allesjäänud hõre mets on kaitsetum tormide ees ja lisaks on mitmes järgus raiumine ka kulukam. 

  Turberaie järel taastuvad puud aeglaselt ja ebaühtlaselt.

 • Lageraie

Metsaraie korraldajad

karo mets oü
Karo Mets OÜ
Pärnumaa metsafirma
 • Raideõiguse ost
 • Metsaraie korraldaja
 • Metsa majandamine
 • Metsa ülestöötamine
 • Metsa uuendamine
aarman puit oü
Aarman Puit OÜ
Järvamaa metsafirma
 • Raideõiguse ost
 • Metsaraie korraldaja
 • Metsa majandamine
 • Metsa ülestöötamine
 • Metsa uuendamine
renlog eesti oü
Renlog Eesti OÜ
Tartumaa metsafirma
 • Raideõiguse ost
 • Metsaraie korraldaja
 • Metsa majandamine
 • Metsa ülestöötamine
 • Metsa uuendamine
vesmel oü
Vesmel OÜ
Pärnumaa metsafirma
 • Raideõiguse ost
 • Metsaraie korraldaja
 • Metsa majandamine
 • Metsa ülestöötamine
 • Metsa uuendamine
amest invest oü
Amest Invest OÜ
Raplamaa metsafirma
 • Raideõiguse ost
 • Metsaraie korraldaja
 • Metsa majandamine
 • Metsa ülestöötamine
 • Metsa uuendamine

Metsaraie hind

Metsaraie hind sõltub eeskätt metsamaal kasvava puidu sortimendist. Viimasel paaril aastal on hind püsinud üldjoontes stabiilsena ja tihumeetri raiutud puidu eest makstakse metsaomanikule maksimaalselt 70 eurot.

Euroopat laastanud üraskikahjustused hoiavad kuusepalgi hinda endiselt madalal. Kvaliteetse männi ja lehtpuu saepalgi nõudlus on kohalikul puiduturul seevastu suur ja palgi hind ei ole pärast 2018. aasta hinnatõusu märkimisväärselt langenud.

Paberipuu hinnad on peale 2019. aasta hinnalangust stabiliseerunud.

Langustrendis on aga hakkepuidu hind. Kui 2019. aastal maksti hakkepuidu kuupmeetri eest 8 eurot, siis hetkel ei pruugi hind 7 eurot ületada. Hakkepuidu hinnalangus on tingitud vähenenud elektri- ja soojusenergia tootmisest.
metsaraie hind

Kuidas metsa raiutakse?

Metsaraie hinnapäring

Konkureerivad hinnapakkumised ühe hinnapäringuga!
Metsaraie korraldaja veendub esmalt selles, et metsakinnistul oleks lubatud raietöid läbi viia.

Ennem metsaraie lepingu sõlmimist tuleb metsafirma taksaator isiklikult kohale ja kogub vajalikud andmed raieks pakutava metsamaterjali sortimendi ja selle arvestusliku mahu kohta.

Taksaatori kogutud andmete põhjal koostab metsaraie korraldaja metsaomanikule hinnapakkumise.

Metsaraie ja tulumaks

Metsaraie õiguse ja kasvava metsa müümisel kehtib alates 2020. aasta algusest tulumaksuvaba määr 5000 eurot.

Lisaks raietööde tulemusel teenitud tuludele võib maksuvaba tulu hulka arvata ka Natura toetused.

Maksusoodustuse tulemusel loodab riik vähendada metsamaade müüki tervikuna ja soodustada erametsa jätkusuutlikku majandamist.
raieõiguse müük ja tulumaks

Metsaraie korraldus puust ja punaseks

Metsaraiet alustatakse eeltöödega. Esmalt märgib raietööde korraldaja metsaeraldisel raiealad, puude või okste külge seotud värviliste lintidega. Näiteks: punasega - lageraieala, rohelisega - harvendusraieala jne. Lintide sõlmimisel jälgitakse seda, et sõlm jääks alati raiutava ala poole. Kõnealused lindid jäävad puudele raietööde käigus ja ka peale nende lõppemist.

Seega on võimalik hiljem kontrollida, et raietööde ala on võimalikult efektiivselt ära kasutatud ja selle piire ei ole ületatud. Märkimiseks kasutatavad lindid ei ole keskkonnale kahjulikud ja lagunevad ise mõne aasta möödudes.

Eraldise piiride märkimisele järgneb alusmetsa ehk võsaraie. Selline eeltöö aitab harvesterile raietööde ala puhtaks teha. Alusmetsa raie käigus eemaldatakse põõsastik ja võsa, mis suurendab nähtavust ja lihtsustab harvesteri liikumist raielangil.

Lisaks eelnevale langetab raietööde korraldaja käsitsi puud, mis kasvavad välja ühest juurekavast ja mille langetamiseks ei mahu harvesteri lõikepea nende vahele. Alusmetsa raiet viivad tavaliselt läbi saemehed või tehakse seda spetsiaalse mehhaniseeritud giljotiiniga.

Uuendusraiete korral märgib harvesterioperaator ennem raietehnikaga metsa sisenemist säilik- ja seemnepuud. Tihti täidavad märgitud puud sealjuures mõlemat rolli. Selleks valitakse soovitava puuliigi seast välja täiskasvanud ja tugevama võraga isendid. Vajadusel saab siinkohal ka metsaomanik ise kaasa rääkida.

Seejärel siseneb metsa harvester, mis liigub eelnevalt metsameistri poolt määratud kokkuveo suundades ja langetab ning lõikab metsamaterjali suundade kõrvale, et hiljem saaks forwarder selle hõlpsasti peale laadida ja laoplatisle toimetada.

Raietöö alal liikudes kogub harvester raiejäätmed ja eelnevalt langetatud võsa omale n-ö “kõhu alla”. Seetõttu tekkiv oksapadi hõlbustab masinate liikumist ja tekitab võimalikult vähest kahju maapinnale. Liikumisradade vahele peab jääma siiski 20 meetrit lagedat maad, et mitte takistada raiejärgset metsa uuenemist.

Peatselt hakkab harvesteri loodud radadel liikuma forwarder, mis kogub langetatud metsamaterjali kokku ja transpordib selle laoplatsile.
 
Peale raietööde lõppemist tasandatakse kopaga väljaveoteedele tekkinud roopad ja koristatakse laoplats sinna kogunenud oksarisust.

Metsaraie leping sisaldab:

 • metsaraie tähtaegasid ja maksetingimusi;
 • määratud eraldisi, kus metsaraiet teostama hakatakse;
 • raietööde teostamise aega ja lepingu kestvust;
 • metsatehnika ligipääsuks vajalike teede kasutamise korda ja tingimusi;
 • metsaraie järgset roobaste silumist ja metsamaterjali veoks kasutatud teede korrastamist;
 • raietööde tellija soovil lisatakse vajadusel ka muid tähtsad kokkuleppeid ja raie tingimusi.

Metsaraie läbiviimise kord

Raietöid alustab metsaraie korraldaja raiutavate eraldiste piiride märkimise ja alusmetsa ehk võsa raiega. Eelnevalt valmistatakse ette ka metsamaterjali kokkuveo platsid.

Seejärel alustatakse metsaraiega ja kogutakse raiutud metsamaterjal kokkuveo platsi(de)le.

Kogumisplatsilt veetakse raiutud metsamaterjal kokkuostupunkti. Seal mõõdetakse erineva sortimendi kogused ja edastatakse need tulemused metsaraie korraldajale, kes esitab need omakorda metsaomanikule.

Lõplikud tulud kantakse pärat metsaraie lõppu metsaomaniku arvele.